It looks like you are using an older version of Internet Explorer. Using an outdated browser makes your computer unsafe. For the best experience on the web, please update your browser or install Google Chrome Frame.
ประวัติบริษัทฯ
ปี
 ประวัติบริษัทฯ

2533

 • บริษัทเงินทุน นิธิภัทร จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533

2537

 • บริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 42 มีคุณสมบัติในการดำเนินงานเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งชมรมค้าตราสารหนี้ (ปัจจุบันคือสมาคมตลาดตราสารหนี้) ซึ่งเริ่มมีการซื้อขายหุ้นกู้ในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น

2540

 • ในเดือนกรกฎาคม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเริ่มต้นขึ้นด้วยการที่ประเทศไทยลดค่าเงินบาทลง ต่อมาในเดือนธันวาคม สถาบันการเงิน 56 แห่ง ได้รับคำสั่งจากรัฐบาลให้ปิดตัวลงอย่างถาวร และด้วยเหตุผลที่ว่าสถาบันการเงินส่วนใหญ่เป็นบริษัทแม่ของบริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย์ ทำให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เหล่านั้นถูกลบชื่อออกจากตลาดทุนของไทยด้วยเช่นกัน แต่บริษัทหลักทรัพย์ นิธิภัทร จำกัด เป็น 1 ใน 27 บริษัทสมาชิกของสมาคมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ยังคงเปิดกิจการ และรอดพ้นวิกฤตการณ์ในขณะนั้น

2541

 • บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส์ จำกัด ในสิงคโปร์ชนะการประมูลในการซื้อบริษัท หลักทรัพย์ นิธิภัทร จำกัด จากองค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน (ป.ร.ส) และมีสิทธิ์ในการบริหารโดยสมบูรณ์ บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส์ จำกัด ในสิงคโปร์ ได้ให้ความไว้วางใจให้คณะผู้บริหารเดิมบริหารต่อไป โดยตลอดปีนั้นส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจนติดอันดับ 1 ใน 10 ของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย

2544

 • บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้าทำข้อตกลงซื้อขายหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า เอเซีย ไฟแนนซ์ เซอร์วิส เพื่อซื้อหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ในสัดส่วน 77.73% โดยในปีเดียวกันนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มบริการงานด้านที่ปรึกษา การควบรวมกิจการและที่ปรึกษาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยได้จัดตั้งฝ่ายงานวาณิชธนกิจขึ้น

2545

 • หลังจากการควบรวมกิจการ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง จำกัด ถือเป็นผู้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับ 1 ในประเทศไทย   และเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2545 บริษัทฯ แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2546

 • บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการระบบข้อมูลบทวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้  ชื่อว่า KELive   โดยใช้รูปแบบเดียวกับเว็บไซต์สากล Kelive.com ของทางเครือข่ายบริษัทที่สิงคโปร์

 • เปิดให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ชื่อว่า KETrade

 • บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546
 • หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ใน ดัชนี MSCI และดัชนี SET 50

2547

 • พัฒนาระบบข้อมูลบทวิจัย KELive TV ให้สามารถรับชมบทวิจัยได้ทั้งภาพและเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ต นับเป็นโบรกเกอร์ไทยรายแรกที่มีอินเทอร์เน็ตทีวีที่สามารถรับชมการวิเคราะห์หลักทรัพย์

2548

 • บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสำนักงาน กลต. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548 และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2548

 • บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็น “โบรกเกอร์ดีเด่นแห่งปี 2548 และปี 2549 สองปีติดต่อกัน” จากวารสารการเงินการธนาคาร

2549

 • บริษัทฯ ยังคงเป็นอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ในด้านธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในปัจจุบัน ตั้งแต่ ปี 2545 ถึง 2548
 • บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็น "โบรกเกอร์แห่งปี 2549" โดยวารสารการเงินการธนาคาร

2550

 • บริษัทฯ ยังคงเป็นอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ในด้านธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในปัจจุบัน
 • บริษัทฯ ได้รับรางวัล “นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี ประเภทกลุ่ม Medium และ Small Cap สายผู้ลงทุนรายย่อย” และรางวัล “นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี ประเภทกลุ่ม Medium และ Small Cap สายผู้ลงทุนสถาบัน”

 

 

2551

 • บริษัทฯ เปิดให้บริการ ธุรกิจบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ Securities Borrowing and Lending (SBL) เพื่อเพิ่มการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร
 • บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ทีมวิจัยยอดเยี่ยม สายผู้ลงทุนรายย่อย ประจำปี 2551” และรางวัล “ นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี สายผู้ลงทุนรายย่อย”

 • บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Shareholders Treatment Awards ด้านการดูแลและให้บริการผู้ถือหุ้นยอดเยี่ยม จาก โครงการ SET Awards

2552

 • เพิ่มเติมโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ Streaming & One Click ของ SETTrade เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ที่ถนัดโปรแกรมดังกล่าวฯ สามารถส่งคำสั่งซื้อขายที่บริษัทฯ ได้

 • เปิดให้บริการการซื้อขายสัญญาทองคำล่วงหน้า Gold Futures
 • ร่วมพัฒนาหลักสูตร โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารการเงิน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นมาตรฐานหลักสูตรในอนาคต

2553

 • บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้เปิดดำเนินการธุรกิจกองทุน รวม โดยใช้ชื่อว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 พร้อมจัดตั้ง กองทุนเปิดตราสารหนี้ระยะสั้นเป็นกองแรก ได้แก่ กองทุนเปิดกิมเอ็งบริหารเงิน KECash 
 • เปิดดำเนินการสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้เป็นสาขาต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลาดทุนอย่างใกล้ชิดภายในมหาวิทยาลัย - บริษัทฯ ได้รับการยกย่องและรับรางวัล FinanceAsia Awards ในตำแหน่ง สุดยอดโบรกเกอร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2010 หรือ Best Broker 2010 ประจำประเทศไทย จากนิตยสารการเงินชั้นนำของเอเชีย FinanceAsia 
 • บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์เพื่อเข้าซื้อขายในกระดานเป็นครั้งแรก  

2554

 • กลุ่มเมย์แบงก์ (Malayan Banking Berhad หรือ Maybank) ธนาคารอันดับหนึ่งของประเทศมาเลเซีย ได้เข้าซื้อกิจการจาก บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้ง ประเทศสิงค์โปร์ ส่งผลให้บริษัทฯ เปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มเมย์แบงก์ 
 • บริษัทฯ ได้รับการยกย่องและรับรางวัล FinanceAsia Country Awards ในตำแหน่ง สุดยอดโบรกเกอร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2554 หรือ Best Broker 2011 ประจำประเทศไทย จากนิตยสารการเงินชั้นนำของเอเชีย FinanceAsia

 • บริษัทฯ ได้รับรางวัล โบรกเกอร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2554 (Best Retail Broker 2011) จาก Alpha Southeast Asia Awards 2011

 • บริษัทฯ ได้รับรางวัล ตัวแทนตราสารอนุพันธ์ยอดเยี่ยมประจำปี 2554  จาก บริษัท ตลาดอนุพันธ์ จำกัด

 • เพิ่มเวลาซื้อขายตลาดอนุพันธ์ เฉพาะสินค้าซิลเวอร์ฟิวเจอร์ส และโกลด์ฟิวเจอร์ส ตั้งแต่เวลา 19.30 – 22.30 น.

2555

 • บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด  เพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว เป็น AA(tha) จาก AA-(tha) และอันดับเครดิตระยะสั้นภายในประเทศที่ F1+(tha) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555

 • บริษัทฯ ได้รับรางวัล สุดยอดโบรกเกอร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2555 หรือ Best Broker 2012 ประจำประเทศไทย จาก FinanceAsia Country Awards 2012 นับเป็นปีที่สองต่อเนื่อง

 • บริษัทฯ ได้รับรางวัล โบรกเกอร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2555  (Best Retail Broker 2012) จาก Alpha Southeast Asia Awards 2012  นับได้ว่าบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันสองปีต่อเนื่อง

 • บริษัทฯ ได้รับรางวัล โบรกเกอร์ดีเด่นประจำปี 2555 (Best Brokerage House 2012) จาก The Asset Triple A Country Awards 2012

2556

 • บริษัทฯ ได้รับรางวัลโบรกเกอร์ดีเด่นด้านธุรกิจหลักทรัพย์ลูกค้าสถาบัน (Best Institutional Broker Award 2013) และรางวัลโบรกเกอร์ดีเด่นด้านธุรกิจหลักทรัพย์ลูกค้ารายย่อย (Best Retail Broker Award 2013) จาก Alpha Southeast Asia Awards 2013

 • บริษัทฯ ได้รับรางวัล โบรกเกอร์ดีเด่นประจำปี 2556 (Best Brokerage House 2013) จาก The Asset Triple A Country Awards 2013

2557

 • บริษัทฯ ได้รับรางวัล โบรกเกอร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2557 ประจำประเทศไทย หรือ Broker of the year in Thailand จาก The Asian Banker Financial Markets Awards 2014
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยที่ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดอย่างต่อเนื่องเป็นอันดับหนึ่งของประเทศตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทฯให้บริการด้านซื้อขายหลักทรัพย์และแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทั้งรายบุคคลทั่วไป และลูกค้าสถาบัน โดยสนองตอบความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่หลากหลายและครบวงจรด้วยประสิทธิภาพในงานบริการและ ความทุ่มเทเอาใจใส่พร้อมเลือกจังหวะในการลงทุนที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าของเรา บริษัทฯถือหุ้นใหญ่ โดยกลุ่มเมย์แบงก์ประเทศมาเลเซีย ซึ่งกลุ่มเมย์แบงก์เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีธุรกิจหลัก คือ ธนาคารเมย์แบงก์ (Malayan Banking Berhad หรือ Maybank) ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย เป็นธนาคารอันดับหนึ่งของประเทศ และยังเป็นธนาคารใหญ่อันดับที่ 4 ในการจัดอันดับของธนาคารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ธนาคารเมย์แบงก์ดำเนินธุรกิจมายาวนานถึง 51 ปี มีเครือข่ายสาขามากมายในประเทศศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆ อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และเวียดนาม ธนาคารเมย์แบงก์เป็นธนาคารที่เน้นกลุ่มลูกค้าสินเชื่อรายย่อยและธุรกิจขนาดใหญ่และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจวาณิชธนกิจซึ่งจะช่วยเกื้อหนุนธุรกิจด้านนี้ให้แก่บริษัทฯได้เป็นอย่างดี

บริษัทฯ ให้บริการด้านธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนและอินเทอร์เน็ตการซื้อขายหน่วยลงทุนและตราสารหนี้ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน ณ ศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ พรั่งพร้อมด้วยอีก 53 สาขา ทั้งในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนายทะเบียนหลักทรัพย์ธุรกิจการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้บริษัทฯเป็นสมาชิกของบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด นับได้ว่าบริษัทฯ สามารถให้บริการด้านการลงทุนแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร

ด้วยทีมงานผู้แนะนำการลงทุนมืออาชีพด้านการลงทุนกว่า 800 คน ที่คอยให้คำแนะนำแก่ลูกค้ารวมทั้งทีมนักวิเคราะห์คุณภาพจากฝ่ายวิจัยที่ให้คำแนะนำเลือกจังหวะในการลงทุนและผลิตบทวิจัยทันสถานการณ์แก่ลูกค้าบริษัทฯ ยังมีงานบริการด้านวาณิชธนกิจที่ให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษาการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลให้โปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ KETrade ที่บริษัทฯพัฒนาขึ้นนั้นเป็นที่ยอมรับและนิยมของนักลงทุนในความสะดวกรวดเร็วและใช้งานง่ายตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันบริษัทฯ มีโปรแกรมซื้อขายที่หลากหลายและเข้ากับอุปกรณ์แทบทุกประเภท อาทิเช่น iPad และ iPhone ใช้โปรแกรมเทรด KE iTrade และ Streaming ส่วนโทรศัพท์ระบบ Android ใช้โปรแกรมเทรด i2Trade เป็นต้นนอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีระบบการวิเคราะห์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า KELive TV อินเทอร์เน็ตทีวีครั้งแรกของการวิเคราะห์หลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งลูกค้าสามารถรับชมการวิเคราะห์ได้ทั้งการถ่ายทอดสดและรับชมย้อนหลังได้อีกด้วย

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นสถาบันทางการเงินชั้นนำในภูมิภาค 

พันธกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งพัฒนาคุณภาพงานบริการในทุกด้าน เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า และมุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินชั้นนำในภูมิภาค โดยเน้นการให้บริการอันเป็นเลิศแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ด้วยพนักงานที่มีจิตใจพร้อมให้บริการ มีความรู้ความสามารถและการสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า แม่นยำ ฉับไว ประกอบด้วยจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และต่อต้านการให้สินบนในทุกรูปแบบ

ติดต่อเรา


หัวข้อที่สอบถาม
*CAPTCHA
This question is to prevent automated spam submissions. Entries are not case sensitive.