It looks like you are using an older version of Internet Explorer. Using an outdated browser makes your computer unsafe. For the best experience on the web, please update your browser or install Google Chrome Frame.
ประเภทบัญชีซื้อขาย

Cash Account


บัญชีเงินสด (Cash Account)

ผู้ลงทุนต้องวางหลักประกัน 20% ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ หลักประกันนี้อาจเป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์ก็ได้ ถ้าหลักประกันเป็นเงินสดผู้ลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยในส่วนนี้ด้วย และชำระค่าซื้อขายโดยผ่านระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

เอกสารการเปิดบัญชี

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาหลักฐานที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน

4. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับ ATS

5. ค่าอากรแสตมป์

 


Cash Balance


บัญชีฝากเงินล่วงหน้า (Cash Balance)

ผู้ลงทุนต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสามารถซื้อหลักทรัพย์ตามจำนวนหลักประกันเงินสดที่ฝากไว้

เอกสารการเปิดบัญชี

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาหลักฐานที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน

4. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับ ATS

5. ค่าอากรแสตมป์

 

Credit Balance


บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin / Credit Balance)

ผู้ลงทุนต้องนำเงินสดหรือหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันก่อนซื้อหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่กำหนด สำหรับการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีประเภทนี้ อาจเป็นการชำระราคาด้วยเงินสดที่ฝากไว้ในบัญชีหรือด้วยเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสถานะในบัญชี ณ ขณะนั้นๆ กรณีมียอดคงเหลือ ณ สิ้นวันเป็นยอดเงินฝากหรือยอดเงินกู้ ลูกค้าจะมียอดดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่ายตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับเงินฝากและเงินกู้นั้นด้วย

เอกสารการเปิดบัญชี

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาหลักฐานที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน

4. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับ ATS

5. ค่าอากรแสตมป์

 

 

 

 

ประเภทคำสั่งซื้อขาย

นอกจากคำสั่งซื้อขายทั่วไปที่ระบุราคาที่แน่นอน (Limit Price Order) แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ยังอนุญาตให้สามารถส่งคำสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไขได้ ดังนี้

 1. Market Order

เป็นคำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาดที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น โดย

 • ระบบซื้อขายจะถือว่าคำสั่ง Market Order เป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาเสนอขายต่ำสุด หรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อสูงสุด ดังนั้นหากไม่มีคำสั่งซื้อหรือขาย ด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Market Order นั้นจะถูกยกเลิกหรือสั่งไม่ได้ แต่หากมีคำสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Market Order จะสามารถจับคู่ซื้อขายได้ทันที ที่เข้ามาในระบบ
   
 • หากจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อขาย ณ ราคา Market Order ไม่สามารถจับคู่การซื้อขาย ได้หมดทั้งจำนวน  ระบบการซื้อขายจะยกเลิกจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
 1. Special Market Order

เป็นคำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาดที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น โดย

 • ระบบซื้อขายจะถือว่าคำสั่ง Special Market Order เป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาเสนอขายต่ำสุด หรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อสูงสุด ดังนั้นหากไม่มีคำสั่งซื้อหรือขาย ด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Special Market Order นั้นจะถูกยกเลิกหรือสั่งไม่ได้ แต่หากมีคำสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Special Market Order จะสามารถจับคู่ซื้อขายได้ทันที ที่เข้ามาในระบบ
   
 • หากจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อขาย ณ ราคา Special Market Order ไม่สามารถจับคู่การซื้อขาย ได้หมดทั้งจำนวน  ระบบการซื้อขายจะจัดจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลือเป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายหรือ เป็นการเสนอขาย ณ ราคาที่ต่ำกว่า ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายหนึ่งช่วงราคา
 1. Market to limit order

เป็นคำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาดที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น โดย

 • ระบบซื้อขายจะถือว่าคำสั่ง Market to limit order การเสนอซื้อ ณ ราคาเสนอขายต่ำสุด หรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อสูงสุดเพียงลำดับราคาเดียว ดังนั้นหากไม่มีคำสั่งซื้อหรือขาย ด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Market to limit order นั้นจะถูกยกเลิกหรือสั่งไม่ได้ แต่หากมีคำสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Market to limit order จะสามารถจับคู่ซื้อขายได้ทันที ที่เข้ามาในระบบ 
   
 • หากจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อขาย ณ ราคา Market to limit order ไม่สามารถจับคู่การซื้อขาย ได้หมดทั้งจำนวน ระบบการซื้อขายจะจัดจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลือเป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย

คำสั่งที่ระบุราคา Market Order, Special Market Order, Market to limit order สามารถส่งคำสั่งซื้อขาย ได้เฉพาะช่วงเวลาเปิดทำการซื้อขายเท่านั้น

 1. ATO (At the Open) / ATC (At the Close)
 • ATO เป็นคำสั่งซื้อขายที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขาย ณ ราคาเปิด โดยสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้เฉพาะในช่วงเวลาก่อนเปิดตลาด (Pre Open) ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย
   
 • ATC เป็นคำสั่งซื้อขายที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดปิดการซื้อขาย ณ ราคาปิด สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ในช่วงก่อนปิดตลาด (Pre Close)
   
 • คำสั่ง ATO และ ATC ที่ไม่ได้รับการจับคู่ ระบบการซื้อขายจะทำการยกเลิกจำนวนที่เหลือทั้งหมด
   
 • การเรียงลำดับคำสั่งประเภท ATO และ ATC ในระบบการซื้อขายเพื่อการคำนวณหาราคาเปิด หรือราคาปิด จะอยู่ในลำดับก่อนคำสั่งประเภทระบุราคา (Limit Price Order)

     5. IOC (Immediate or Cancel)

เป็นคำสั่งซื้อขายที่ผู้ลงทุนต้องการสั่งให้ซื้อหรือขายหุ้นตามราคาที่ผู้ลงทุนระบุไว้ในขณะนั้น โดยทันที หากซื้อหรือขายได้ไม่หมดทั้งจำนวนที่ต้องการ ส่วนที่เหลือจะถูกยกเลิก นอกจากนี้ในการส่งคำสั่ง IOC มีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้

 • ส่งคำสั่งได้ในช่วงตลาดเปิดทำการซื้อขายเท่านั้น
 • ต้องระบุราคาซื้อขายที่แน่นอน
 • ไม่สามารถใช้คำสั่งที่มีเงื่อนไขนี้ร่วมกับ ATO, ATC, Market Order, Special Market Order, Market to limit order และ Iceberg
 • ใช้ได้สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์หลักและหลักทรัพย์ที่ถือครองโดยผู้ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น
 1. FOK (Fill or Kill)

เป็นคำสั่งซื้อขายที่ผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายหุ้นในราคาที่กำหนด โดยต้องการให้ได้ทั้งจำนวน ที่ต้องการ หากได้ไม่ครบก็จะไม่ซื้อขายเลยโดยให้ยกเลิกคำสั่งนั้นไปทั้งหมด นอกจากนี้ในการส่งคำสั่ง FOK มีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้

 • ส่งคำสั่งได้ในช่วงตลาดเปิดทำการซื้อขายเท่านั้น
 • ต้องระบุราคาซื้อขายที่แน่นอน
 • ไม่สามารถใช้คำสั่งที่มีเงื่อนไขนี้ร่วมกับ ATO, ATC, Market Order, Special Market Order, Market to limit order และ Iceberg
 • ใช้ได้สำหรับการซื้อขายบนหลักทรัพย์หลักและหลักทรัพย์ที่ถือครองโดยผู้ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้กับการซื้อขายหลักทรัพย์หน่วยย่อย
 1. Iceberg
 • เป็นคำสั่งซื้อขายที่ผู้ลงทุนที่ต้องการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่มีปริมาณสูงเป็นคำสั่งเดียว แต่ไม่ประสงค์จะแสดงจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดในคราวเดียว โดยระบบซื้อขายจะช่วยทยอยส่งคำสั่ง โดยแบ่งเป็นจำนวนหลักทรัพย์เป็นคำสั่งย่อยที่มีจำนวนและราคาเดียวกันเข้าสู่ระบบซื้อขายโดยอัตโนมัติ
 •  
 • คำสั่ง Iceberg จะส่งได้เฉพาะในช่วงเวลาทำการซื้อขายโดยต้องเป็นคำสั่งประเภทระบุราคา (Limit Price) ที่ไม่มีเงื่อนไขอื่น และมีคำสั่งย่อยไม่เกิน 100 คำสั่ง
 •  

คำสั่ง Iceberg ที่จับคู่ซื้อขายได้ไม่หมดในแต่ละช่วงทำการซื้อขายจะถูกยกเลิก รวมทั้งกรณีที่มีการขึ้นเครื่องหมาย Halt ในหลักทรัพย์นั้นๆ คำสั่ง Iceberg จะถูกยกเลิกเช่นกัน

คำแนะนำสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

Stock Holding
Clients should be aware of the restrictions on foreign ownership of Thai companies. Foreign shareholding limits apply to every stock listed on the Stock Exchange of Thailand. Most listed companies limit foreign ownership to a maximum of 49%, except those in the banking and finance sector which generally permits only a 25% foreign holding.

To ensure you are entitled to receive financial benefits arising from investing in Thai Stock Market, clients are advised to hold stock registered according to their "Residential Status":-

 • Thais to hold "local" shares.
 • Foreigners to hold either “foreign” shares or Non-Voting Depository Receipt (NDVR).

Foreigners who hold foreign shares will be eligible for dividends, right issues & warrants and voting right. In the case that they hold NVDRs, they will be entitled to receive dividends, right issues and warrants only. Voting right is not applicable for NVDR holders.


Investor's Benefits
When Maybank Kim Eng is acting as custodian, we will inform the securities registrar, Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD), the identities of shareholders as at the book closing date. Consequently, customers will be entitled to receive the following:-

A. Right Issue
After the book closing date, the TSD will directly submit the notification of subscription along with the subscription form to the shareholders to the address given in your account opening form. The shareholder must complete all forms; attach a signed copy of your identification card or passport together with a cheque and return all documents to that company within the date specified.

B. Dividend
After the dividend payment date, the TSD will mail a dividend cheque to the shareholders at the address given in your account opening form. Please note that dividend income is subject to 10% withholding tax at source.

According to the Stock Exchange of Thailand’s regulations, the dividend cheque will be paid in Thai Baht only. As a result, overseas clients are recommended to obtain a local bank account with any of the major Thai commercial banks in order to cash the cheque before remitting out of Thailand.

As a result, foreigners who do not obtain any local bank account in Thailand will fail to cash the dividend cheque.


NVDR (Non-Voting Depository Receipt)

Definition
Non-Voting Depository Receipt (NVDR) is a new trading instrument issued by the Thai NVDR Company Limited, a subsidiary wholly owned by the Stock Exchange of Thailand (SET). The NVDRs are automatically regarded as listed securities in the SET.


Benefits

 1. To eliminate foreign investment barriers, such as the foreign investment limits and the impediment for institutional investors.
 2. Investors will be entitled to receive financial benefits; i.e., dividends, right issues and warrants, in the same manner as they invest in an ordinary share. However,the voting right is not applicable for NVDR holders.


Trading Procedure
Investors who wish to trade NVDRs are able to send the requests either via a Marketing Officer or via our Online Trading Platform by making "NVDR Box" active when placing an order.

NVDR’s price quotes will be referred from the local board of the underlying stocks. The price is exactly the same as that of the corresponding counter on the local board. To sum up, NVDR orders will be executed in the local board.


Guidelines

 1. At any book closing date, Kim Eng will submit a Shareholder Report to the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD) accordingly. Clients are advised to hold stock registered according to their “Resident Status” before XD (X Dividend) or XR (X Right) posting dates. In other words, foreigners should hold either “foreign” registered stock or NVDRs whereas Thais should hold “local’ registered stock.
 2. Foreign investors who long for voting rights are advised to hold "foreign" shares only.
 3. Securities trading must be conducted on the corresponding board only:-

Securities Board
Foreign Shares Foreign Board
Local Shares Main Board (Local Board)
NVDRs Main Board (Local Board)
การฝากเงิน

ช่องทางการฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ เพื่อการซื้อหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ หรือเพื่อการอื่นๆ

ธนาคาร

ช่องทางการฝากเงิน

E-Payment

ATS

Bill Payment

Bahtnet

KTB

/

/

/

/

TMB

/

/

/

/

SCB

/

/

/

/

TBANK

 

/

/

/

UOB

/

/

/

/

BBL

/

/

/

/

KBANK

/

/

/

/

BAY

/

/

/

/

TISCO

 

/

/

/

LH

 

/

/

/

CIMBT

/

/

/

/

 

1. E-Payment

วิธีการสมัคร

สำหรับ SCB, BBL และ KBANK ลูกค้าต้องเซ็นเอกสารเพื่อสมัครบริการกับ MBKET โดยดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง ทั้งนี้ ขอให้ลงลายมือชื่อในเอกสารให้ตรงตามที่ท่านได้ให้ไว้กับธนาคารดังกล่าว

ธนาคาร

แบบฟอร์ม

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาหน้า Book Bank

 SCB 

2 ชุด

2 ชุด

2 ชุด

 BBL 

2 ชุด

2 ชุด

2 ชุด

 KBANK 

2 ชุด

2 ชุด

2 ชุด

 

สำหรับธนาคารอื่นๆ สามารถใช้ Username และ Password สำหรับ E-banking ของธนาคารนั้นๆ ทำรายการผ่านหน้าเว็ปไซต์ของ MBKET ได้เลย หากยังไม่มีบริการ E-banking ของธนาคารดังกล่าว สามารถติดต่อขอสมัครโดยตรงกับธนาคาร

วิธีฝากเงินผ่าน E-Payment

1.   เปิดใช้บริการ Internet Banking กับธนาคาร หรือสมัครผ่าน MBKET (กรณี SCB, BBL และ KBANK)

      เพื่อรับ Username และ Password

2.   Log-in เข้าสู่ระบบของ MBKET ผ่านเว็บไซต์ www.maybank-ke.co.th

3.   เมนู "หน้าหลัก" ไปเมนู "อีแบงก์กิ้ง" เพื่อทำรายการฝากเงินจากธนาคารของลูกค้า (เมื่อลูกค้าเลือกธนาคาร ระบบอาจจะ Redirect ไปสู่หน้า Log-in ของธนาคารนั้นๆ ให้ลูกค้าใส่ Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ

4.    วงเงินจะขึ้นทันทีหลังจากทำรายการฝากเงิน (ยกเว้นบัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศ และบัญชีอนุพันธ์ -4)


2. ATS

วิธีการสมัคร

 1. สมัครใช้บริการโดยยื่นเอกสารผ่าน MBKET โดย download แบบฟอร์มตาม link  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบ นำส่งให้แก่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

 2. สมัครใช้บริการผ่าน ATM หรือ Internet Banking

  Some description

 

 ธนาคาร

 ขั้นตอนการสมัคร

 ธนาคารกสิกรไทย

คลิกดูรายละเอียด

 ธนาคารกรุงไทย

คลิกดูรายละเอียด

 ธนาคารกรุงเทพ

คลิกดูรายละเอียด

 ธนาคารกรุงศรี

คลิกดูรายละเอียด

 ธนาคารทหารไทย

คลิกดูรายละเอียด

 ธนาคารยูโอบี

คลิกดูรายละเอียด

 ธนาคารไทยพาณิชย์

คลิกดูรายละเอียด

 ธนาคารธนชาต

คลิกดูรายละเอียด


วีธีฝากเงินผ่าน
ATS

ทำได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

1. ลูกค้าทำรายการด้วยตนเองผ่านเว็บเซต์ (เฉพาะ SCB, BBL, KBANK, KTB, TMB และ TBANK)

1.1. Log In เข้าสู่ระบบของเมย์แบงก์ กิมเอ็งผ่านเว็บไซต์ www.maybank-ke.co.th

1.2. เมนู "หน้าหลัก" ไปเมนู "ทำธุรกรรมผ่าน ATS" เพื่อทำรายการฝากเงินโดยหักบัญชีที่ลูกค้าแจ้งไว้

1.3. บริษัทจะเพิ่มวงเงินทันทีที่ได้รับยืนยันจากธนาคารเจ้าของบัญชี โดยปกติธนาคารจะใช้เวลาในการยืนยันประมาณ 5-10 นาที

2. ลูกค้ากรอกแบบฟอร์ม ใบแจ้งการฝากเงิน”  แล้วนำส่งฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ หรือผู้แนะนำการลงทุนของท่านผ่านทาง E-mail, Fax หรือนำส่งตัวจริง

3. ลูกค้าโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ฝากเงินผ่าน ATS ที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ หรือผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

4. ลูกค้าส่ง E-mail จาก E-mail เดียวกับที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท โดยแจ้งความประสงค์ฝากเงินผ่าน ATS ที่ pay-in@maybank-ke.co.th หรือส่ง E-mail ไปที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

 
3. Bill Payment 

วิธีนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ ซึ่งได้รับเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์แล้ว และอยู่ระหว่างการสมัคร E-Payment หรือ ATS
ค่าธรรมเนียม และวงเงินในการทำรายการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่แต่ละธนาคารกำหนด

วีธีฝากเงินผ่าน Bill Payment

ลูกค้าสามารถฝากผ่าน Bill Payment ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

 1. Counter ธนาคาร (ยกเว้น SCB)

 2. ATM

 3. Mobile Banking

 4. Internet Banking

สำหรับการทำรายการผ่าน Counter ธนาคาร สามารถ download Bill Payment Pay-in Slip ได้ที่นี่

สำหรับการทำรายการผ่าน ATM, Mobile Banking และ Internet Banking ให้ระบุ Comp Code/Service Code ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง

ธนาคาร

ช่องทางทำรายการ Bill Payment

ATM

Mobile & Internet Banking

BBL

35544

KEST

KBANK

35542

35542

SCB

8842

8842

KTB

5320

5320

TBANK

3119

3119

BAY

21259

21259

TMB

2523

2523

UOB

2910

2910

CIMBT

เลือกชื่อบริษัท

MBKETBILL

LH BANK

2034

2034

ทั้งนี้ การฝากเงินผ่าน Bill Payment ทุกช่องทาง ให้ระบุหมายเลขอ้างอิงดังนี้

Reference 1

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

Reference 2

เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 8 หลัก

การส่งหลักฐานการฝากเงิน

สำหรับ BBL, KTB, SCB และ KBANK ลูกค้าไม่ต้องส่งหลักฐาน

สำหรับธนาคารอื่นๆ ลูกค้าต้องส่งหลักฐานมายังบริษัทโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

 1. Line โดยลูกค้าสามารถดู Line ID ของสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ ได้ที่นี่  และลูกค้าต้องลงทะเบียน Line ของลูกค้ากับบริษัทก่อน

 2. E-mail มาที่ pay-in@maybank-ke.co.th หรือส่ง E-mail ไปที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

 3. Fax โดยสามารถดูเบอร์ Fax ของแต่ละสาขา ได้ที่นี่

4. Bahtnet

ลูกค้าสามารถทำรายการโอน Bahtnet ได้ที่ Counter ธนาคารเจ้าของบัญชีของท่าน ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

กรณีโอนเงินจากต่างประเทศ

บัญชีโอนเงินระหว่างประเทศด้วยบัญชีเงินบาทที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (SNS)

ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

Swift code

ชื่อบัญชี : "Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited For Customer"

ธ.ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอปอเรชั่น

-

ออมทรัพย์

001-2-38757-980

HSBCTHBK

ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

กระแสรายวัน

001-0078788-6

SCBLTHBX

 ** หมายเหตุ **:
การโอนเงินระหว่างประเทศ โปรดระบุ รหัส SWIFT CODE 

 

 

การถอนเงินสด

1. เข้าสู่ระบบไปที่เมนู “แจ้งถอนเงิน” เลือกเมนู “ถอนเงินสด” หรือ ท่านสามารถถอนเงินสดโดยเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทอื่น / ชำระค่าซื้อหุ้น / ชำระค่าจองหุ้น

2. กรอกรายละเอียด แล้วกด “Submit” หรือท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอถอนเงินแล้วส่งกลับที่เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีท่านทางโทรสาร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศํพท์ 0-2658-5050

ส่งเอกสารสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร...วันนี้ !! เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการถอนเงินของท่าน บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงให้ลูกค้าทุกท่านทราบถึงนโยบายเรื่อง “การถอนเงิน” ผ่านเวปไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. ลูกค้าท่านใดที่มีความประสงค์จะขอแจ้งถอนเงินสดออกจากบัญชีพอร์ตการลงทุนของท่านผ่านเวปไซต์ของบริษัทฯ บริษัทจะโอนเงินเข้าไปที่บัญชีธนาคารของท่านตามที่ท่านได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ ครั้งล่าสุดเท่านั้น

2. หากท่านมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารที่ต้องการให้บริษัทฯ โอนเงินเข้า ท่านจะต้องส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าที่ปรากฏชื่อและเลขที่บัญชีของท่านพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากท่านต้องการให้บริษัทฯ โอนเงินเข้าไปยังบัญชีอื่นของท่านที่ไม่ใช่บัญชีที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ (ครั้งล่าสุด) เป็นการชั่วคราว ขอให้ท่านโปรดส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าที่ปรากฎชื่อและเลขที่บัญชีของท่านพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุข้อความให้ชัดเจน “เพื่อการโอนเงินเข้าบัญชีเฉพาะครั้งเท่านั้น”

3. สำหรับลูกค้าบางท่านที่อาจจะยังไม่เคยแจ้งบัญชีธนาคารต่อบริษัทฯ โปรดส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าที่ปรากฎชื่อและเลขที่บัญชีของท่าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์

4. บริษัทฯ กำหนดให้ถอนเงินออกจากบัญชีพอร์ตการลงทุนของท่านผ่านเวปไซต์ของบริษัทฯ ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 200 บาท และไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อวัน (5 ล้านบาทต่อรายการ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะถอนเงินเกินกว่า 20 ล้านบาทต่อวัน โปรดจัดทำเอกสารการขอถอนเงิน (สามารถ Download เอกสารได้ที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) และส่งมายังเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการถอนเงินตามความประสงค์ของท่านต่อไป

อัตราค่านายหน้า การซื้อขายหลักทรัพย์ (SET)
 1. อัตราค่านายหน้า

  1. อัตราค่านายหน้า การซื้อขายหลักทรัพย์ (SET)

  การซื้อขายหลักทรัพย์ จะมีการปรับค่าธรรมเนียมลดลงจากอัตราร้อยละ 0.0018 เหลืออัตราร้อยละ 0.001 ซึ่งเป็นส่วนของ
  ค่าธรรมเนียมของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป 
  ดังนี้

  มูลค่าการซื้อขายในหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

  อัตราค่าธรรมเนียม...เรียกเก็บจากสมาชิกมีผล
  1มค 2560 (อัตราร้อยละ)

   

  ตั้งแต่บาทแรก

  0.001

  หมายเหตุ  อัตราค่าธรรมเนียมที่สมาชิกจะจ่าย กลต ขั้นต่ำ 100,000บาท สูงสุดไม่เกิน 10ล้านบาท

   อัตราค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป 

  1. ลูกค้ารายย่อย

  ขั้นที่ 

  มูลค่าการซื้อขาย (X) ต่อวัน
  (
  หน่วย : บาท)

  ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด (ยังไม่รวมVAT)

  ผ่านอินเทอร์เน็ต (ยังไม่รวมVAT)

  บัญชีเงินสด

  บัญชีCash Balance หรือ
  Credit Balance

   

  X <= 5 ล้านบาท

  อัตราค่านายหน้า

  0.250%

  0.200%

  0.150%

  SET Trading Fee

  0.005%

  0.005%

  0.005%

  TSD Clearing Fee

  0.001%

  0.001%

  0.001%

  ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล

  0.001%

  0.001%

  0.001%

  รวมที่เรียกเก็บจากลูกค้า

  0.257%

  0.207%

  0.157%

   

  5 < ล้านบาท <= 10 ล้านบาท

  อัตราค่านายหน้า

  0.220%

  0.180%

  0.130%

  SET Trading Fee

  0.005%

  0.005%

  0.005%

  TSD Clearing Fee

  0.001%

  0.001%

  0.001%

  ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล

  0.001%

  0.001%

  0.001%

  รวมที่เรียกเก็บจากลูกค้า

  0.227%

  0.187%

  0.137%

   

  10 ล้านบาท < X <= 20 ล้านบาท

  อัตราค่านายหน้า

  0.180%

  0.150%

  0.110%

  SET Trading Fee

  0.005%

  0.005%

  0.005%

  TSD Clearing Fee

  0.001%

  0.001%

  0.001%

  ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล

  0.001%

  0.001%

  0.001%

  รวมที่เรียกเก็บจากลูกค้า

  0.187%

  0.157%

  0.117%

   

  X > 20 ล้านบาท

  อัตราค่านายหน้า

  0.150%

  0.120%

  0.100%

  SET Trading Fee

  0.005%

  0.005%

  0.005%

  TSD Clearing Fee

  0.001%

  0.001%

  0.001%

  ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล

  0.001%

  0.001%

  0.001%

  รวมที่เรียกเก็บจากลูกค้า

  0.157%

  0.127%

  0.107%

  อัตราคานายหน้าขั้นต่ำต่อวัน

  ตั้งแต่1 เมษายน2553 เป็นต้นไป

  50 บาทต่อวัน*

  * เฉพาะประเภทบัญชีเงินสด ทั้งช่องทางเจ้าหน้าที่การตลาดและอินเทอร์เน็ต คิดค่านายหน้าขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน ทั้งนี้ไม่รวม SET Trading Fee,TSD Clearing Fee, ค่าธรรมเนียมกำกับดูแลและ VAT

  ** ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ทุกประเภทบัญชีและทุกช่องทางการส่งคำสั่งทั้งผ่านเจ้าหน้าการตลาดและผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คิดค่านายหน้าขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน ทั้งนี้ไม่รวม SET Trading Fee,TSD Clearing Fee, ค่าธรรมเนียมกำกับดูแลและ VAT

  2. ลูกค้าสถาบัน:

  บริษัทจะเรียกเก็บในอัตรา 0.20% กรณีส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด และในอัตรา 0.12% กรณีส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ต

  หมายเหตุ:

  ค่าธรรมเนียมกองทุน ETF และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ เปลี่ยนจาก 0.10% เป็นไปตามประกาศอัตราขั้นบันไดเสมือนหลักทรัพย์อื่นๆ ได้แก่ กองทุน

  THAIDEX SET50 ETF (TDEX)

  THAIDEX FTSE SET LARGE CAP ETF (TFTSE)

  MTRACK ENERGY ETF (ENGY)

  กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (PROPERTY FUND)

  2. อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

  การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะมีการคิดค่าธรรมเนียมส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นจากเดิม ซึ่งเป็นส่วนของค่าธรรมเนียมของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป ดังนี้

  สินค้า

   อัตราค่าธรรมเนียม กลต.
  (บาทต่อสัญญา)(ไม่รวม VAT)

  SET50 Index Futures

  SET50 Index Options

  Gold Futures

  Interest Rate Futures

  USD Futures

  Sector Index Futures

  0.1 บาท

  Single Stock Futures

  0.01บาท  สำหรับ SSF ที่ราคาไม่เกิน 100 บาท

  0.1 บาท สำหรับ SSF ที่ราคามากกว่า 100 บาท

  Rubber Futures

  -

   

  อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

       อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures (คิดตั้งแต่สัญญาแรก) โดยคิดจากจำนวนสัญญารวมต่อวัน แบ่งตามประเภทลูกค้าและวิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย*

  จำนวนสัญญา

  อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

  1. ประเภทลูกค้ารายย่อย ที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน

  1 – 25

  87.1 บาท ต่อสัญญา

  26 - 100

  67.1 บาท ต่อสัญญา

  101 - 500

  47.1 บาท ต่อสัญญา

  ตั้งแต่ 501 สัญญาเป็นต้นไป

  37.1 บาท ต่อสัญญา

  2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  

  1 – 25

  79.1 บาท ต่อสัญญา

  26 - 100

  61.1 บาท ต่อสัญญา

  101 - 500

  43.1 บาท ต่อสัญญา

  ตั้งแต่ 501 สัญญาเป็นต้นไป

  34.1 บาท ต่อสัญญา

  3. ประเภทลูกค้าสถาบัน  

  ตั้งแต่สัญญาแรก

  37.1 บาท ต่อสัญญา

       อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options (คิดตั้งแต่สัญญาแรก) โดยคิดจากจำนวนสัญญารวมต่อวัน แบ่งตามประเภทลูกค้าและวิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย*

  จำนวนสัญญา

  อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

  1. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน

  1 - 25

  85.1 บาท ต่อสัญญา

  26 - 100

  65.1 บาท ต่อสัญญา

                      101 - 500
                 45.1 บาท ต่อสัญญา

  ตั้งแต่ 501 สัญญาเป็นต้นไป

  35.1 บาท ต่อสัญญา

  2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
                     1 - 25                77.1 บาท ต่อสัญญา
                     26 - 100                59.1 บาท ต่อสัญญา
                    101 - 500                41.1 บาท ต่อสัญญา
              ตั้งแต่ 501 สัญญาเป็นต้นไป                32.1 บาท ต่อสัญญา
  3. ประเภทลูกค้าสถาบัน 

  ตั้งแต่สัญญาแรก

  35.1 บาท ต่อสัญญา

       อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures*

  ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา

  ค่าธรรมเนียมนายหน้า + ค่าธรรมเนียม TFEX & TCH & SEC (ยังไม่รวม VAT)

  1. ประเภทลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบันที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน
                   ตั้งแต่สัญญาแรก (0.1% * ราคาฟิวเจอร์ส * ขนาดสัญญา) + (TFEX & TCH & SEC Fee)
  2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  

  ตั้งแต่สัญญาแรก

  (0.09% * ราคาฟิวเจอร์ส * ขนาดสัญญา) + (TFEX & TCH & SEC Fee)

       กรณีที่ Single Stock Futures เฉลี่ยเดือนที่แล้วสูงกว่า > 100.00 บาท

  ช่วงเวลา

  ค่าธรรมเนียม TFEX & TCH & SEC (ยังไม่รวม VAT)

  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560

  5.10 บาท

        กรณีที่ Single Stock Futures เฉลี่ยเดือนที่แล้วต่ำกว่าหรือเท่ากับ <= 100.00 บาท

  ช่วงเวลา

  ค่าธรรมเนียม TFEX & TCH & SEC (ยังไม่รวม VAT)

  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560

  0.51 บาท

  ตัวอย่าง: ณ วันที่ 4 ม.ค. 2560 Long PTTEP Futures ผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนที่ราคา Futures 105.5 บาท คิดค่าธรรมเนียม PTTEP Futures (ยังไม่รวม VAT) = { (0.1%* 105.5 * 1,000) + 5.1 } = 110.60 บาทต่อสัญญา

   
       อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ENERG Index Futures 
  (คิดตั้งแต่สัญญาแรก) โดยคิดจากจำนวนสัญญารวมต่อวัน แบ่งตามประเภทลูกค้าและวิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย*

  ตั้งแต่สัญญาแรก

  อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

  1.. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน

  1 - 25

  100.1 บาท ต่อสัญญา

  26 - 100

  80.1 บาท ต่อสัญญา

  101 - 500

  60.1 บาท ต่อสัญญา

  ตั้งแต่ 501 สัญญาเป็นต้นไป

  50.1 บาท ต่อสัญญา

  2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

  1 - 25

  91.1 บาท ต่อสัญญา

  26 - 100

  73.1 บาท ต่อสัญญา

  101 - 500

  55.1 บาท ต่อสัญญา

  ตั้งแต่ 501 สัญญาเป็นต้นไป

  46.1 บาท ต่อสัญญา

  3. ประเภทลูกค้าสถาบัน

  ตั้งแต่สัญญาแรก

  50.1 บาท ต่อสัญญา

       อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า BANK Index Futures 
  (
  คิดตั้งแต่สัญญาแรก) โดยคิดจากจำนวนสัญญารวมต่อวัน แบ่งตามประเภทลูกค้าและวิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย*

  ตั้งแต่สัญญาแรก

  อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

  1.. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน

  1 - 10

  200.1 บาท ต่อสัญญา

  11 - 40

  160.1 บาท ต่อสัญญา

  41 - 200

  120.1 บาท ต่อสัญญา

  ตั้งแต่ 201 สัญญาเป็นต้นไป

  100.1 บาท ต่อสัญญา

  2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

  1 - 10

  182.1 บาท ต่อสัญญา

  11 - 40

  146.1 บาท ต่อสัญญา

  41 - 200

  110.1 บาท ต่อสัญญา

  ตั้งแต่ 201 สัญญาเป็นต้นไป

  92.1 บาท ต่อสัญญา

  3. ประเภทลูกค้าสถาบัน

  ตั้งแต่สัญญาแรก

  100.1 บาท ต่อสัญญา

       อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ICT Index Futures 
  (
  คิดตั้งแต่สัญญาแรก) โดยคิดจากจำนวนสัญญารวมต่อวัน แบ่งตามประเภทลูกค้าและวิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย*

  ตั้งแต่สัญญาแรก

  อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

  1.. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน

  1 - 50

  50.1 บาท ต่อสัญญา

  51 - 200

  40.1 บาท ต่อสัญญา

  201 – 1,000

  30.1 บาท ต่อสัญญา

  ตั้งแต่ 1,001 สัญญาเป็นต้นไป

  25.1 บาท ต่อสัญญา

  2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

  1 - 50

  45.6 บาท ต่อสัญญา

  51 - 200

  36.6 บาท ต่อสัญญา

  201 – 1,000

  27.6 บาท ต่อสัญญา

  ตั้งแต่ 1,001 สัญญาเป็นต้นไป

  23.1 บาท ต่อสัญญา

  3. ประเภทลูกค้าสถาบัน

  ตั้งแต่สัญญาแรก

  25.1 บาท ต่อสัญญา

       อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า COMM Index Futures 
  (
  คิดตั้งแต่สัญญาแรก) โดยคิดจากจำนวนสัญญารวมต่อวัน แบ่งตามประเภทลูกค้าและวิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย*

  ตั้งแต่สัญญาแรก

  อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

  1.. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน

  1 - 25

  100.1 บาท ต่อสัญญา

  26 - 100

  80.1 บาท ต่อสัญญา

  101 - 500

  60.1 บาท ต่อสัญญา

  ตั้งแต่ 501 สัญญาเป็นต้นไป

  50.1 บาท ต่อสัญญา

  2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

  1 - 25

  91.1 บาท ต่อสัญญา

  26 - 100

  73.1 บาท ต่อสัญญา

  101 - 500

  55.1 บาท ต่อสัญญา

  ตั้งแต่ 501 สัญญาเป็นต้นไป

  46.1 บาท ต่อสัญญา

  3. ประเภทลูกค้าสถาบัน

  ตั้งแต่สัญญาแรก

  50.1 บาท ต่อสัญญา

       อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า FOOD Index Futures 
  (
  คิดตั้งแต่สัญญาแรก) โดยคิดจากจำนวนสัญญารวมต่อวัน แบ่งตามประเภทลูกค้าและวิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย*

  ตั้งแต่สัญญาแรก

  อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

  1.. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน

  1 - 50

  50.1 บาท ต่อสัญญา

  51 - 200

  40.1 บาท ต่อสัญญา

  201 – 1,000

  30.1 บาท ต่อสัญญา

  ตั้งแต่ 1,001 สัญญาเป็นต้นไป

  25.1 บาท ต่อสัญญา

  2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

  1 - 50

  45.6 บาท ต่อสัญญา

  51 - 200

  36.6 บาท ต่อสัญญา

  201 – 1,000

  27.6 บาท ต่อสัญญา

  ตั้งแต่ 1,001 สัญญาเป็นต้นไป

  23.1 บาท ต่อสัญญา

  3. ประเภทลูกค้าสถาบัน

  ตั้งแต่สัญญาแรก

  25.1 บาท ต่อสัญญา

        อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 50 Baht Gold Futures (คิดตั้งแต่สัญญาแรก) โดยคิดจากจำนวนสัญญารวมต่อวัน แบ่งตามประเภทลูกค้าและวิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย*

  จำนวนสัญญา

  อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

  1. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน

  1 - 5

  490.1 บาท ต่อสัญญา

  6 - 20

  390.1 บาท ต่อสัญญา

  21 - 50

  290.1 บาท ต่อสัญญา

  ตั้งแต่ 51 สัญญาเป็นต้นไป

  240.1 บาท ต่อสัญญา

  2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  

  1 - 5

  445.1 บาท ต่อสัญญา

  6 - 20

  355.1 บาท ต่อสัญญา

  21 - 50

  265.1 บาท ต่อสัญญา

  ตั้งแต่ 51 สัญญาเป็นต้นไป

  220.1 บาท ต่อสัญญา

  3. ประเภทลูกค้าสถาบัน 

  ตั้งแต่สัญญาแรก

  240.1 บาท ต่อสัญญา

        อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10 Baht Gold Futures (คิดตั้งแต่สัญญาแรก) โดยคิดจากจำนวนสัญญารวมต่อวัน แบ่งตามประเภทลูกค้าและวิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย*

  จำนวนสัญญา

  อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

  1. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน

  1 - 25

  98.1 บาท ต่อสัญญา

  26 - 100

  78.1 บาท ต่อสัญญา

  101 - 250

  58.1 บาท ต่อสัญญา

  ตั้งแต่ 251 สัญญาเป็นต้นไป

  48.1 บาท ต่อสัญญา

  2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  

  1 - 25

  89.1 บาท ต่อสัญญา

  26 - 100

  71.1 บาท ต่อสัญญา

  101 - 250

  53.1 บาท ต่อสัญญา

  ตั้งแต่ 251 สัญญาเป็นต้นไป

  44.1 บาท ต่อสัญญา

  3. ประเภทลูกค้าสถาบัน 

  ตั้งแต่สัญญาแรก

  48.1 บาท ต่อสัญญา

       

  อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold - D (คิดตั้งแต่สัญญาแรก) โดยคิดจากจำนวนสัญญารวมต่อวัน แบ่งตามประเภทลูกค้าและวิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย*

  จำนวนสัญญา

  อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

  1. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน

  1 - 50

  50.1 บาท ต่อสัญญา

  51 - 200

  40.1 บาท ต่อสัญญา

  201 - 500

  30.1 บาท ต่อสัญญา

  ตั้งแต่ 501 สัญญาเป็นต้นไป

  25.1 บาท ต่อสัญญา

  2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  

  1 - 50

  45.6 บาท ต่อสัญญา

  51 - 200

  36.6 บาท ต่อสัญญา

  201 - 500

  27.6 บาท ต่อสัญญา

  ตั้งแต่ 501 สัญญาเป็นต้นไป

  23.1 บาท ต่อสัญญา

  3. ประเภทลูกค้าสถาบัน 

  ตั้งแต่สัญญาแรก

  22.6 บาท ต่อสัญญา

   

  อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า USD Futures (คิดตั้งแต่สัญญาแรก) โดยคิดจากจำนวนสัญญารวมต่อวัน แบ่งตามประเภทลูกค้าและวิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย*

  ตั้งแต่สัญญาแรก

  อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

  1.. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน

  1-2,000 สัญญา

  11.1 บาท ต่อสัญญา

  ตั้งแต่ 2,001 สัญญาเป็นต้นไป

  8.1 บาท ต่อสัญญา

  2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

  1-2,000 สัญญา

  10.1 บาท ต่อสัญญา

  ตั้งแต่ 2,001 สัญญาเป็นต้นไป

  7.4 บาท ต่อสัญญา

  3. ประเภทลูกค้าสถาบัน

  ตั้งแต่สัญญาแรก

  8.1 บาท ต่อสัญญา

        อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า RSS3/RSS3D Futures (คิดตั้งแต่สัญญาแรก) โดยคิดจากจำนวนสัญญารวมต่อวัน แบ่งตามประเภทลูกค้าและวิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย*

  จำนวนสัญญา

  อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

  1. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน

  1 - 25

  270 บาท ต่อสัญญา

  26 - 100

  245 บาท ต่อสัญญา

  101 - 250

  220 บาท ต่อสัญญา

  ตั้งแต่ 251 สัญญาเป็นต้นไป

  195 บาท ต่อสัญญา

  2. ประเภทลูกค้ารายย่อยที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  

  1 - 25

  245 บาท ต่อสัญญา

  26 - 100

  222.5 บาท ต่อสัญญา

  101 - 250

  200 บาท ต่อสัญญา

  ตั้งแต่ 251 สัญญาเป็นต้นไป

  177.5 บาท ต่อสัญญา

  3. ประเภทลูกค้าสถาบัน 

  ตั้งแต่สัญญาแรก

  195 บาท ต่อสัญญา

         อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Interest Rate Futures
       TGB5 Futures (5 Year Government Bond Futures)

  ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา

  อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

  1. ประเภทลูกค้ารายย่อยและประเภทลูกค้าสถาบันที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน

  ตั้งแต่สัญญาแรก

  60.1 บาท

  2. ประเภทลูกค้ารายย่อยและประเภทลูกค้าสถาบันที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  

  ตั้งแต่สัญญาแรก

  55.1 บาท

       BB3 Futures (3M BIBOR Futures)

  ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา

  อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม VAT)

  1. ประเภทลูกค้ารายย่อยและประเภทลูกค้าสถาบันที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน

  ตั้งแต่สัญญาแรก

  120.1 บาท

  2. ประเภทลูกค้ารายย่อยและประเภทลูกค้าสถาบันที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  

  ตั้งแต่สัญญาแรก

  110.1 บาท

  หมายเหตุ: *ค่าธรรมเนียมข้างต้น (ยังไม่รวม VAT) รวมค่าธรรมเนียมของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ สำนักหักบัญชีฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในทุกช่องทางการส่งคำสั่งทั้งผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนและส่งคำส่ั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ซึ่งนับรวมทุกสินค้าจะคิดค่าธรรมเนียมในส่วนของนายหน้าการซื้อขายขั้นต่ำ 50 บาทต่อรอบการชำระราคา ทั้งนี้ รอบการชำระราคาหมายรวมถึง การซื้อขายภาคค่ำของวันที่ T-1 รวมกับ การซื้อขายของภาคเช้าของวันที่ T และภาคบ่ายของวันที่ T โดยที่ค่าธรรมเนียมในส่วนของนายหน้าการซื้อขายขั้นต่ำที่คิดคำนวณ จะไม่ได้รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ทางการ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ สำนักหักบัญชีฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เรียกเก็บ

  ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย

ประเภทบัญชี

อัตราดอกเบี้ย (%)

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลบาท สำหรับทุกประเภทบัญชี

0.50 ต่อปี

1 กรกฎาคม 2563

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ทั่วไป (บัญชี Credit Balance)

4.25 ต่อปี

1 มิถุนายน 2563

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม Micro Margin

4.95 ต่อปี

1 มิถุนายน 2563

ค่าปรับชำระราคาล่าช้าสำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป

9.25 %

8 เมษายน 2559

 

* สำหรับลูกหนี้ที่มีข้อพิพาทจากการผิดนัดชำระหนี้แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด และตามกรอบของคำสั่งศาลแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปีตามประกาศของบริษัท

ติดต่อเรา


หัวข้อที่สอบถาม
*CAPTCHA
This question is to prevent automated spam submissions. Entries are not case sensitive.