It looks like you are using an older version of Internet Explorer. Using an outdated browser makes your computer unsafe. For the best experience on the web, please update your browser or install Google Chrome Frame.
ในอดีตนั้น การลงทุนในหุ้นสำหรับ Value Investor ค่อนข้างจำกัดอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น แต่ปัจจุบันเรามีทางเลือกที่จะลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้
บริการลงทุนต่างประเทศ

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศกับ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง

 

Offshore Trading:
• การลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
• โอกาสในการลงทุนในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา ยุโรป หรือเอเชีย
• เพิ่มทางเลือกให้กับพอร์ตลงทุน โดยสามารถเลือกซื้อขายหุ้นในตลาดที่น่าสนใจที่สุดในขณะนั้น ไม่ต้องจำกัดเฉพาะหุ้นไทย และยังช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ต จากการกระจายการลงทุน ไปในตลาดต่างๆทั่วโลก

 

ลักษณะการให้บริการและการชำระราคา

 

ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบ KE World ทางอินเทอร์เน็ตหรือซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุน ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้า โดยให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 28 ประเทศ ดังนี้

ชื่อกลุ่ม

ประเทศ

ช่องทางการซื้อขาย

วันที่ชำระราคา

ออนไลน์

ผ่านผู้แนะนำการลงทุน

Asia (1) + US + Canada

Malaysia

X

X

T+3

Singapore

X

X

T+3

Hong Kong

X

X

T+2

United States

X

X

T+2

Indonesia

 

X

T+3

Canada

 

X

T+3

Japan

 

X

T+3

South Korea

 

X

T+2

China (SH-HK Connect)

 

X

T+1

Vietnam

 

X

T+2

Asia (2) + Non-Asia

Philippines

 

X

T+3

Taiwan

 

X

T+2

Australia

 

X

T+2

Belgium

 

X

T+2

Denmark

 

X

T+2

Finland

 

X

T+2

France

 

X

T+2

Germany

 

X

T+2

Greece

 

X

T+2

Ireland

 

X

T+2

Italy

 

X

T+2

Luxembourg

 

X

T+2

Netherlands

 

X

T+2

Norway

 

X

T+2

Spain

 

X

T+3

Sweden

 

X

T+2

Switzerland

 

X

T+2

United Kingdom

 

X

T+2

• บริษัทจะทำการตัดเงินจากบัญชีของลูกค้าเพื่อชำระราคาตามวันที่ชำระราคา (Settlement Date) ของตลาด
หลักทรัพย์แต่ละแห่งโดยค่าซื้อและค่าขายของลูกค้าสามารถนำมาหักกลบ (Net) กันได้เฉพาะในกรณีที่เป็น
ค่าซื้อและขายหุ้นในตลาดเดียวกันและเป็นเงินสกุลเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องมาจากวัน Settlement ที่ไม่เท่า
กันของแต่ละตลาด และความแตกต่างกันในเรื่องของ Time Zone

• กรณีลูกค้าที่มีเงินฝากในไทยและมีเงินฝากหรือเงินค่าขายสกุลนั้นในต่างประเทศบริษัทจะชำระค่าซื้อของลูกค้า
ด้วยเงินสกุลเดียวกันในต่างประเทศก่อนจากนั้นจึงจะใช้เงินฝากในประเทศไทยโอนไปเพื่อชำระเงินโดยในการ
โอนเงินออกนอกประเทศลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายในการโอน (Remittance Fee) ด้วย

• เงินค่าขายของลูกค้าที่ได้รับชำระนั้นจะถูกเก็บไว้ในบัญชีที่สิงคโปร์จนกว่าลูกค้าจะมีคำสั่งถอนเงินกลับประเทศ
ไทยหรือสั่งให้แปลงเป็นเงินสกุลอื่นเพื่อชำระค่าซื้อทั้งนี้เงินที่ฝากไว้ที่สิงคโปร์จะไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ

• กำไรจากการซื้อขายนั้นจะต้องถูกนำไปคำนวณภาษี หากเป็นเงินที่โอนออกไปและนำกลับเข้ามาในปีปฏิทินเดียวกัน

• ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะนำเงินกลับมายังประเทศไทยลูกค้าสามารถแจ้งกับบริษัทได้โดยหากแจ้งก่อน 9:00 น.ในวันที่
T จะได้รับเงินในวันที่ T+1 โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของวันที่ T+1 โดยในการโอนเงินนั้นจะมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
ด้วย (ยกเว้นกรณีของออสเตรเลียจะเป็น T+2)

 

ระบบการส่งคำสั่งซื้อขาย


•    การซื้อขายออนไลน์ที่เรียกว่า KE World เป็นระบบของกลุ่มเมย์แบงก์ กิมเอ็ง ที่สามารถส่งคำสั่งได้  สำหรับ 6 ตลาดหุ้นหลัก ได้แก่ตลาดฮ่องกง (HKEX) สิงคโปร์ (SGX) มาเลเซีย (Bursa) และสหรัฐอเมริกา (NYSE, NASDAQ และ NYSE ARCA) เท่านั้น

•    KE World เป็นระบบที่ใช้งานง่าย โดยนอกจากจะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อขายแล้วยังมี Function เลือกแสดงเฉพาะหุ้นที่ลูกค้าสนใจได้ นอกจากนี้ยังมีข่าวรอยเตอร์รวมถึงข้อมูลดัชนีของตลาดต่างๆได้ด้วย

•   ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้น ผู้ลงทุนสามารถเลือกได้ว่าต้องการข้อมูลราคาเสนอซื้อขายแบบ  Live Feed หรือ ข้อมูล Real Time ก็สามารถเลือกความประสงค์ได้กับผู้แนะนำการลงทุนโดยคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่ตลาดต่างประเทศกำหนด

วงเงินในการซื้อขาย

•    วงเงินในการซื้อขายจะสัมพันธ์กับจำนวนเงินของลูกค้าที่มีอยู่ในบัญชี ทั้งนี้เพื่อให้มีวงเงินใช้ในการซื้อขาย

•    ลูกค้าจะต้องนำเงินฝากเข้ามาในบัญชีก่อนวันทำงานซื้อขาย โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบได้จากหน้าจอการส่งคำสั่งซื้อขาย โดยจะแสดงเป็นสิงคโปร์ดอลลาร์ (SGD)

•    ในกรณีที่หากลูกค้าต้องการวงเงินซื้อขายเพิ่ม สามารถทำได้โดยการฝากเงินเข้าเพิ่มเติมเข้ามาในบัญชี

 

การจัดสรรวงเงินการลงทุนภายในเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ในการจัดสรรการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้น ธปท.กำหนดวงเงินลงทุนฯ รวมทั้งสิ้น(ทุกราย) ไม่เกิน 75,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสำนักงานก.ล.ต.จะเป็นผู้จัดสรรภายใต้วงเงินย่อยที่ ธปท. กำหนด

 โดยการจัดสรรวงเงินแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนสามารถแจ้งจำนวนเงินที่ผู้ลงทุนต้องการนำออกไปลงทุนจริงต่อการลงทุนแต่ละครั้ง

 กรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรวงเงินจากบริษัทแล้วแต่ในภายหลังจะไม่ลงทุนตามวงเงินดังกล่าวหรือจะขอลดวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทแล้ว ผู้ลงทุนต้องรีบแจ้งให้มีการขอปรับลดวงเงินเพื่อคืนเงินเข้าบัญชี ภายในวันทำการถัดจากวันที่ขอใช้วงเงินและได้รับอนุมัติจากบริษัท (โดยผ่านระบบ FIAของสำนักงาน ก.ล.ต.)

 

 

การฝากเงินเข้าบัญชีก่อนเริ่มซื้อขาย

 

•    การฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทนั้น หากลูกค้าแจ้งรายการฝากเงินหลังเวลา 16.30น. วงเงินในบัญชีจะถูกเพิ่มในวันถัดไป ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบวงเงินได้จากหน้าจอส่งคำสั่งได้ด้วยตนเอง

***4 ช่องทาง เพื่อฝากเงินหลักประกันเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ เริ่ม 1 เม.ย. 59 (กดเพื่อดูรายละเอียดการสมัครที่นี่)

 

 

การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

 

•    ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออาจส่งคำสั่งผ่านผู้แนะนำการลงทุนได้ตั้งแต่เวลา 8:30-17:30 น. อย่างไรก็ตามการจับคู่ซื้อขายนั้นจะเป็นไปตามเวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นๆ

•    ลูกค้าไม่สามารถทำการขายชอร์ตได้ (ส่งคำสั่งขายโดยไม่มีหลักทรัพย์ในบัญชีก่อน)

•    วิธีการซื้อขาย เช่น Board lot, Price spread เป็นต้น จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่งกำหนด

•    การตรวจสอบผลการจับคู่ตามคำสั่งซื้อขายนั้น ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ทางออนไลน์ในหน้าจอของระบบ KE World หรือสอบถามจากผู้แนะนำการลงทุนหากลูกค้าส่งคำสั่งผ่านผู้แนะนำการลงทุน

•    บริษัทฯจะมีใบยืนยันรายการซื้อขาย (confirmation) ให้ลูกค้าทราบถึงจำนวนเงินที่ต้องชำระราคาในวันทำการ ถัดจากวันที่ซื้อขาย (T+1)

 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย

1)    ค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นต่ำซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ชื่อกลุ่ม

ประเทศ

ผ่านผู้แนะนำการลงทุน

ผ่านระบบออนไลน์

ค่าธรรมเนียม (%)

อัตราขั้นต่ำ

ค่าธรรมเนียม (%)

อัตราขั้นต่ำ

Asia (1) + US + Canada

Malaysia

0.43/0.40/0.36

600 บาท

0.32/0.30/0.27

600 บาท

Singapore

Hong Kong

United States**

Vietnam

0.43/0.40/0.36

100 บาท

-

-

Indonesia

0.43/0.40/0.36

1,000 บาท

-

-

Canada

Japan

South Korea

China (SH-HK Connect)

Asia (2) + Non-Asia

Philippines

0.55/0.50/0.45

1,000 บาท

-

-

Taiwan

Australia

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Ireland

Italy

Luxembourg

Netherlands

Norway

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

* ค่าคอมขั้นต่ำสำหรับประเทศ United States คิดต่อรายการ (ไม่ใช่ต่อวัน)

2)    ค่าธรรมเนียมตามมูลค่าการซื้อขายแต่ละประทศ (X) ต่อวัน

 

ชื่อกลุ่ม

วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์

ปริมาณการซื้อขายแต่ละประเทศ (X) ต่อวัน

(หน่วย : ล้านบาท)

X < 5

5 ≤ X < 10

10 ≤ X

Asia (1) + US + Canada

ผ่านระบบออนไลน์

0.32%

0.30%

0.27%

ผ่านผู้แนะนำการลงทุน

0.43%

0.40%

0.36%

Asia (2) + Non-Asia

ผ่านผู้แนะนำการลงทุน

0.55%

0.50%

0.45%

 

3)    ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

 

รายการ

ค่าธรรมเนียม

โอนเงินออกจากประเทศไทย (ตลาด Vietnam)

 

โอนเงินออกจากประเทศไทย (USD, SGD, HKD) 

 

โอนเงินออกจากประเทศไทย (ตลาดอื่นๆ)

0.1% ของยอดโอน ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อ ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท ต่อ ครั้ง

 

500 บาท ต่อ ครั้ง

 

1,000 บาท ต่อ ครั้ง

โอนเงินกลับเข้าประเทศไทย (ตลาด Vietnam)

 

โอนเงินกลับเข้าประเทศไทย (USD, SGD, HKD)

 

โอนเงินกลับเข้าประเทศไทย (ตลาดอื่นๆ)

1,500 บาท ต่อ ครั้ง + Remittance fee** ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 13,000 บาท ต่อ ครั้ง

 

500 บาท ต่อ ครั้ง

 

1,000 บาท ต่อ ครั้ง

Handling Fee  ของเงินปันผล ทุกตลาดยกเว้น Singapore (ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างประเทศ)

  •      เงินปันผลต่อหุ้น  <  SGD$100

 

  •      SGD$100    เงินปันผลต่อหุ้น    SGD$500

 

  •      เงินปันผลต่อหุ้น  >  SGD$500

 

 SGD$2 ต่อหุ้น

 

SGD$5 ต่อหุ้น

 

1% ของเงินปันผล แต่ไม่เกิน SGD$50 ต่อหุ้น

 Handling Fee  ของเงินปันผล ตลาด Singapore(ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างประเทศ)

 ไม่มีค่าธรรมเนียม

** ปัจจุบัน อยู่ที่ 0.1925% - 0.22% ของยอดโอน

 

4)    ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย

Foreign Fee

หมายเหตุ

  • อัตราค่าธรรมเนียมนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โดยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มขึ้นหรือลดลง  ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ ชนิดของการซื้อขายหลายหลักทรัพย์  ตามแต่ละประเทศ

 

5)    ค่าธรรมเนียมในการดูแลหลักทรัพย์

การถือหุ้นจะเสียค่าธรรมเนียมในการดูแลหลักทรัพย์

รายการ

ค่าธรรมเนียม

Vietnam

US$ 0.002 ต่อ 100 หุ้น ต่อเดือน

Japan

JPY 0.54 ต่อ 100 หุ้น ต่อเดือน

Indonesia

0.01%+10% VAT

 

6)    ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

นอกจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ยังอาจมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายจากส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆจากการซื้อขาย ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการที่เกี่ยวกับ Corporate Action ค่าธรรมเนียมตลาดต่างประเทศ เป็นต้น

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และยกเลิก อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข ในเวลาใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อเรา

 


หัวข้อที่สอบถาม
*CAPTCHA
This question is to prevent automated spam submissions. Entries are not case sensitive.