It looks like you are using an older version of Internet Explorer. Using an outdated browser makes your computer unsafe. For the best experience on the web, please update your browser or install Google Chrome Frame.
นายมนตรี ศรไพศาล, CFA
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายมนตรี ศรไพศาล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.หลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ร่วมงานกับบริษัทตั้งแต่ตุลาคม 2544 โดยมีบทบาทสำคัญในงานด้านวาณิชธนกิจ  งานด้านตราสารอนุพันธ์และผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ  นายมนตรีมีประสบการณ์ที่กว้างขวางในการออกและเสนอขายหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งรวมถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและความเชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในงานวาณิชธนกิจ  ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านที่ปรึกษาการเงิน การเสนอขายหลักทรัพย์  การควบรวมกิจการการปรับโครงสร้างทางการเงิน  และการจัดหาเงินทุนสำหรับธุรกิจโครงสร้างขนาดใหญ่  ก่อนหน้าที่จะมาร่วมงานกับบริษัทฯ นายมนตรีมีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทชั้นนำ เช่นบริษัทหลักทรัพย์จาร์ดีนเฟลมมิ่ง  ธนาคม โดยงานที่ดูแลรับผิดชอบสำคัญคือการเป็นที่ปรึกษาการเงินในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและธุรกิจขนาดใหญ่  เช่น บมจ. ผลิตไฟฟ้า  และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ  โดยมีมูลค่าเสนอขายมากกว่า 1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ  นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการทำงานที่บริษัทเอไอเอ, บริษัทหลักทรัพย์เอสจีสินเอเซียและบริษัทหลักทรัพย์วิคเคอร์สบัลลาส (ประเทศไทย) จำกัด

นายมนตรีเคยดำรงตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงพฤษภาคม 2551 ถึงพฤษภาคม 2553 และช่วงตุลาคม 2544 ถึงพฤษภาคม  2545 และกรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ระหว่างพฤษภาคม 2548 ถึงมกราคม 2553

ปัจจุบันนายมนตรียังดำรงตำแหน่งกรรมการของชมรมวาณิชธนกิจ  หัวหน้าคณะทำงานด้านตราสารอนุพันธ์ชมรมวาณิชธนกิจ   ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

นายมนตรีจบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผันตนเองมาทำงานด้านตลาดทุน  นายมนตรีได้รับ CFA จาก  Association of Investment Management & Research (AIMR) สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

คุณสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล  เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)และกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ครันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และยังเคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2552  คุณสุทธิดา ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายหลักทรัพย์รายย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และในปลายปี 2553 ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ก่อนมาร่วมงานกับบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณสุทธิดา เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่ง อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสจำกัด,บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเพ็กซ์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ไอบี จำกัด, และบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง จำกัด (มหาชน) เป็นต้น นอกจากนี้คุณสุทธิดา ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) จนถึงเดือนมิถุนายน 2550

คุณสุทธิดา มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเฉพาะธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อยมากกว่า 10 ปี

คุณสุทธิดา จบการศึกษาขั้นสูงสุดในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกริก และระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายโก๊ะ สวี อึ๊ง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
นายโก๊ะ สวี อ่อง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2560 ซึ่งถือได้ว่านายเฮนรี่ มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 27 ปี ในสายงานด้านฝ่ายปฏิบัติการ 

ก่อนมาร่วมงานกับบริษัทฯ นายโก๊ะได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ของเมย์แบงก์ อินเวสเมนท์ ที่มาเลเซีย และยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการในระดับภูมิภาค (Head of Regional Operations) ของกลุ่มเมย์แบงก์ นายโก๊ะมีประสบการณ์ทำงานงานมากกว่า 27ปี ในสายงานปฏิบัติการ การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการโครงสร้างต่างๆ

สำหรับประวัติการศึกษาของนายโก๊ะนั้น สำเร็จการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยชาร์ลสต๊วจ ประเทศออสเตรเลีย และปริญญาด้านการจัดการจากสถาบันการจัดการแห่งมาเลเซีย(MIM)

นายวิเชษฐ์ พรสินศิริรักษ์
ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ
นายวิเชษฐ์ พรสินศิริรักษ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีพ.ศ.2548 นายวิเชษฐ์ถือได้ว่าเป็นผู้สร้างทีมและพัฒนาปรับปรุงระบบไอทีของบริษัทฯให้มีความเสถียรและแก้ปัญหาเรื่องระบบปฏิบัติการในกรณีที่เกิดปัญหาในการเทรดให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในการบริการลูกค้าของธุรกิจหลักทรัพย์

นายวิเชษฐ์  ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน

ในปี 2545 รับตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในปี 2542 ได้ร่วมงานกับบริษัทเอส. ไอ. จี. คอมบิบล็อคจำกัดในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปี 2540 ร่วมงานกับบริษัทหลักทรัพย์เจเอฟธนาคมจำกัด

ในปี 2536 รับหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทหลักทรัพย์เจเอฟธนาคมจำกัด

และในปี 2533 กับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทหลักทรัพย์เอกธำรงจำกัด (มหาชน)

สำหรับประวัติการศึกษาของนายวิเชษฐ์นั้นสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

นายสิทธิพร ศรกาญจน์
กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย

คุณสิทธิพร ศรกาญจน์ เคยดำรงตำแหน่งรักษาการณ์กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟินิตี้ เวลท์ ฟิวเจอร์ส จำกัด โดยดูแลในส่วนของการซื้อขายยางพาราล่วงหน้า (Rubber Future Trading) นอกจากนี้ คุณสิทธิพร ยังเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด

ด้านประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์นั้น คุณสิทธิพรเคยร่วมงานกับบริษัทหลักทรัพย์ โอเสเค  (ประเทศไทย) จำกัด ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยง และเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี(ประเทศไทย) จำกัด นอกจากประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงแล้ว คุณสิทธิพร มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย ทั้งยัง เคยร่วมงานกับกับบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด ในช่วงระหว่างปี 2545 – 2550), บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในช่วงระหว่างปี 2541 – 2545), บริษัทหลักทรัพย์ แปซิฟิก ไฟแนนซ์ จำกัด  ในช่วงระหว่างปี 2537 – 2540)  ก่อนหน้าที่คุณสิทธิพร จะเข้ามาร่วมงานในธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อยนั้น คุณสิทธิพรเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดของบริษัท มัลติ เครดิต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายพีระสิทธิ์ จิวะพงศ์
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายหลักทรัพย์สถาบัน

นายพีระสิทธิ์ จิวะพงศ์  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการฝ่ายหลักทรัพย์สถาบัน บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ร่วมงานกับบริษัทตั้งแต่ปี2542 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้าสถาบันในประเทศ โดยเริ่มจากการที่ไม่มีฐานลูกค้าสถาบันมาก่อน แต่ค่อยๆสร้างธุรกิจและพัฒนาให้เติบโตต่อเนื่อง จนในที่สุดลูกค้าสถาบันชั้นนำในประเทศทุกแห่งได้เปิดบัญชีเป็นลูกค้าและซื้อขายกับบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯขึ้นเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำสำหรับลูกค้าสถาบันของประเทศได้

ก่อนหน้าที่จะมาร่วมงานกับบริษัทฯ  นายพีระสิทธิ์ เริ่มงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย ในปี 2533, เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ไทยค้าจำกัด (ทิสโก้) ก.ย. 2533 - ก.พ. 2536, นักวิเคราะห์การลงทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาต ส.ค. 2536 – ก.พ.2538, และเจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้าสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์นวธนกิจ ก.พ. 2540 – ก.ย. 2541 

นายพีระสิทธิ์ จบการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดระดับปริญญาโท สาขาการเงินจาก University of Colorado at Denverประเทศสหรัฐอเมริกา

นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ

นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ  บมจ.หลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ร่วมงานกับบริษัทตั้งแต่ กรกฎาคม 2558  โดยมีบทบาทสำคัญในงานด้านวาณิชธนกิจ  นายประเสริฐมีประสบการณ์ในการออกและเสนอขายหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งรวมถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและความเชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในงานวาณิชธนกิจ  ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านที่ปรึกษาการเงิน การเสนอขายหลักทรัพย์  การควบรวมกิจการการปรับโครงสร้างทางการเงิน   ก่อนหน้าที่จะมาร่วมงานกับบริษัทฯ นายประเสริฐมีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทชั้นนำ เช่นธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในต่ำแหน่ง FSVP สายงานวาณิชธนกิจพ.ค.2555 – มิ.ย. 2558,ผู้อำนวยการอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัดก.ย.2544 – เม.ย. 2555,ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เจ พี มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด2540 – ต.ค. 2544

นายประเสริฐเคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ชมราวาณิชธนกิจในช่วงมีนาคม 2553- เมษายน 2555 และ ปี 2560 ถึงปัจจุบัน

นายประเสริฐจบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จาก University of Texas at Arlingtonประเทศสหรัฐอเมริกา