It looks like you are using an older version of Internet Explorer. Using an outdated browser makes your computer unsafe. For the best experience on the web, please update your browser or install Google Chrome Frame.
Cash Account

บัญชี ประเภท Cash Account  (บัญชีแบบมีวงเงินอนุมัติ)

บัญชี Cash Account เป็น "บัญชีแบบมีวงเงิน" ลูกค้าจะต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้กับบริษัทฯในอัตรา 20% ของวงเงินที่บริษัทอนุมัติ

บริษัทจะพิจารณาวงเงินที่เหมาะสมตามฐานะการเงิน หลักฐานทางการเงินที่ลูกค้านำมาแสดง  และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า

ลูกค้าต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน 20% (ตามกฏตลาด) จากวงเงินอนุมติ  เช่น บริษัทอนุมัติวงเงิน 1,000,000 บาท วางหลักทรัพย์ค้ำประกันมูลค่า 200,000  บาท อาจจะเป็นเงินสดฝากเข้าบัญชีบริษัท หรือ โอนหุ้นเข้ามาเป็นต้น

วิธีการชำระราคาค่าซื้อ – ขาย จะเป็น T+2 คือ  2 วันทำการหลังจากมีการทำธุรกรรม ซื้อ หรือ ขาย

ชำระเงินซื้อขายหุ้นโดยตัดบัญชีธนาคาร (ระบบ ATS-Automatic Transfer System)

 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ  (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรก+หน้าที่มีชื่อลูกค้า) 1 ใบ  (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเฉพาะหน้าแรก 2 ใบ  (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

4. เอกสารทางการเงินในรอบ 3 เดือนย้อนหลั 1 ชุด  (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

5. ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

Cash Balance

บัญชีประเภท Cash balance (บัญชีแบบฝากเงิน 100%)

-เป็นบัญชีที่ฝากเงินล่วงหน้า (ลูกค้าฝากเงินเข้ามาเท่าไหร่ ก็จะได้อำนาจซื้อเท่ากับจำนวนเงินที่ฝากเข้ามา) และเมื่อมีการซื้อหุ้น ระบบจะตัดเงินออกจากระบบทันที

 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรก+หน้าที่มีชื่อลูกค้า) 1 ใบ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเฉพาะหน้าแรก 2 ใบ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

4. ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

Credit Balance

บัญชีประเภท Credit Balance (บัญชีแบบกู้ยืมเงินเพื่อลงทุน)

-บัญชี Credit Balance  หรือ บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์เป็นบัญชีที่มีรูปแบบการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์    

-เป็นบัญชีที่ผู้ลงทุนจ่ายชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ส่วนหนึ่ง และกู้ยืมจาก บริษัทหลักทรัพย์ อีกส่วนหนึ่งโดยมีหลักทรัพย์ หรือ เงิน เพื่อวางเป็นหลักประกัน

- ผู้ลงทุนจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในส่วนที่กู้ยืมตามประกาศดอกเบี้ยเงินฝาก และ เงินกู้ของบริษัท ณ ช่วงเวลานั้นๆ

- การกำหนดหลักทรัพย์ที่ให้กู้ยืม และ อัตรามาร์จิ้น จะคำนึงถึงสภาพคล่อง ความผันผวนของราคา ความเสี่ยงของแต่ละหลักทรัพย์  โดยติดตามจากประกาศของบริษัทหลักทรัพย์

 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรก+หน้าที่มีชื่อลูกค้า) 1 ใบ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเฉพาะหน้าแรก 2 ใบ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

4. เอกสารทางการเงินในรอบ 3 เดือนย้อนหลัง  1 ชุด (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

5. ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

6. ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินล้านละ 500.-  แต่สูงสุดไม่เกิน 10,000.-

ติดต่อเรา


หัวข้อที่สอบถาม
*CAPTCHA
This question is to prevent automated spam submissions. Entries are not case sensitive.