It looks like you are using an older version of Internet Explorer. Using an outdated browser makes your computer unsafe. For the best experience on the web, please update your browser or install Google Chrome Frame.
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) เป็นตราสารที่ผู้ออกให้สิทธิกับผู้ถือในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิงในราคาและเวลาที่กำหนด โดยเมื่อมีการใช้สิทธิจะชำระเงินสดส่วนต่างโดยไม่มีการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิง
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.maybank-ke.co.th/dw42/

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.maybank-ke.co.th/dw42/

 

ตารางสรุปข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
Call Warrant
DW Code หุ้นอ้างอิง ราคาใช้สิทธิ (บาท) อัตราการใช้สิทธิ วันซื้อขาย วันสุดท้าย
ADVA42C1903A ADVANC 220.954 0.01698 25 มีนาคม 2562
AOT42C1903A AOT 70.828 0.05648 25 มีนาคม 2562
BANP42C1903A BANPU 22.579 0.13582 25 มีนาคม 2562
BBL42C1903A BBL 227.723 0.01684 25 มีนาคม 2562
DTAC42C1903A DTAC 50.000 0.05000 25 มีนาคม 2562
IVL42C1903A IVL 64.579 0.05592 25 มีนาคม 2562
KTB42C1903A KTB 21.000 0.15385 25 มีนาคม 2562
PTTE42C1903A PTTEP 150.921 0.02445 25 มีนาคม 2562
SCB42C1903A SCB 160.000 0.02857 25 มีนาคม 2562
BDMS42C1904A BDMS 28.768 0.05601 25 เมษายน 2562
BEM42C1904A BEM 9.500 0.33333 25 เมษายน 2562
CBG42C1904A CBG 62.345 0.04812 25 เมษายน 2562
CPAL42C1904A CPALL 75.000 0.06667 25 เมษายน 2562
INTU42C1904A INTUCH 60.663 0.06814 25 เมษายน 2562
MINT42C1904A MINT 45.000 0.06667 25 เมษายน 2562
PTTG42C1904A PTTGC 86.842 0.05758 25 เมษายน 2562
SCC42C1904A SCC 500.000 0.00909 25 เมษายน 2562
TISC42C1904A TISCO 92.000 0.05556 25 เมษายน 2562

 

Put Warrant
DW Code หุ้นอ้างอิง ราคาใช้สิทธิ (บาท) อัตราการใช้สิทธิ วันซื้อขาย วันสุดท้าย
BANP42P1903A BANPU 18.652 0.25467 25 มีนาคม 2562
KTB42P1903A KTB 17.500 0.25000 25 มีนาคม 2562
BDMS42P1904A BDMS 22.816 0.10080 25 เมษายน 2562
BEM42P1904A BEM 7.500 0.55556 25 เมษายน 2562
CPAL42P1904A CPALL 60.000 0.10000 25 เมษายน 2562
INTU42P1904A INTUCH 48.922 0.09291 25 เมษายน 2562
MINT42P1904A MINT 35.000 0.10000 25 เมษายน 2562
PTTG42P1904A PTTGC 72.368 0.09422 25 เมษายน 2562

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ (Disclaimer)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้
เมื่อท่านได้เข้ามาใช้เนื้อหาสาระใด ๆ ซึ่ง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า "เมย์แบงก์ กิมเอ็ง") จัดให้มีบนเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขดังที่จะได้กำหนดไว้ต่อไปนี้ ถ้าหากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ณ ที่นี้ ขอให้ท่าน ยุติการใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป

เมย์แบงก์ กิมเอ็งสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนส่วนใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือเนื้อหาใด ๆ เมื่อใดก็ได้ โดยดุลพินิจของเมย์แบงก์ กิมเอ็ง


การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหาสาระ และความเห็นซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์นี้ ("เนื้อหา") เป็นสิ่งที่จัดหาให้บน หลักการ "มีอยู่เช่นนั้น" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นไปได้ในทางการค้า การไม่ได้ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใด

ถึงแม้ว่าเนื้อหาซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์นี้ จะได้มาหรือนำมาจากแหล่งที่เมย์แบงก์ กิมเอ็งเห็นว่าเชื่อถือได้ เมย์แบงก์ กิมเอ็งก็ไม่สามารถและไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาเหล่านั้น เมย์แบงก์ กิมเอ็งหรือกรรมการ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานคนใดๆ ของเมย์แบงก์ กิมเอ็งหรือผู้ค้า ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่สาม จะไม่รับผิดหรือมีความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เป็นผลและความเสียหายต่อเนื่อง การสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการสูญหายของข้อมูลหรือการต้องหยุดดำเนินการของธุรกิจ) ซึ่งเกิดจากการใช้หรือการที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่มีในเว็บไซต์ได้ ไม่ว่าจะโดยพื้นฐานของการรับประกัน สัญญา ละเมิด หรือหลักกฎหมายอื่นใด และไม่สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดเหตุนั้นขึ้น จะอยู่ในความควบคุมของเมย์แบงก์ กิมเอ็งหรือผู้ค้าคนอื่นใด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการหรือซอฟท์แวร์ รวมถึงเมย์แบงก์ กิมเอ็ง จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรงและและทางอ้อมที่เกิดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ซึ่งรวมถึงการที่เนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามเวลาด้วย


กรรมสิทธิ์ในเว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา
เมย์แบงก์ กิมเอ็งเป็นเจ้าของและดูแลรักษาเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในฐานข้อมูล) ในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเมย์แบงก์ กิมเอ็งเนื้อหาไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่อาจจะทำซ้ำ จำแนกแจกจ่าย หรือตีพิมพ์โดยบุคคลใด ๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเมย์แบงก์ กิมเอ็งก่อน การดาวน์โหลด (download) หรือคัดลอกจากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ หรือเนื้อหาสาระใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ให้แก่ผู้ใด สิ่งใด ๆ ซึ่งส่งผ่านทางเว็บไซต์นี้ จะตกเป็นทรัพย์สินของเมย์แบงก์ กิมเอ็ง และเมย์แบงก์ กิมเอ็งอาจจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ถูกกฎหมายและจะอยู่ภายใต้การเปิดเผยข้อมูล ตามแต่ที่เมย์แบงก์ กิมเอ็งจะเห็นสมควร


การไม่เป็นการเสนอขาย
เว็บไซต์นี้และเนื้อหาที่มาอยู่ในเว็บไซต์ มิได้มีไว้เพื่อการเสนอขายให้แก่ หรือการใช้โดยบุคคลใด ๆ ซึ่งเป็นพลเมืองหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศใด ๆ ซึ่งการเสนอขายหรือการใช้ดังกล่าว จะเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในประเทศนั้น ๆ หรือซึ่งจะทำให้เมย์แบงก์ กิมเอ็งต้องตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนหรือการขอรับอนุญาตในประเทศนั้น ๆ 

ไม่มีส่วนใดของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ที่เป็นการก่อให้เกิดการเชื้อเชิญ หรือเสนอโดยเมย์แบงก์ กิมเอ็งให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ หรือเป็นการให้คำปรึกษาเรื่องการลงทุน และเมย์แบงก์ กิมเอ็งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล DW ที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ เนื่องจากเป็นผู้ออกและควบคุมดูแลสภาพคล่อง ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างระมัดระวัง และตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองตามความเสี่ยงที่แต่ละบุคคลยอมรับได้


การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น
ถ้าหากท่านออกจากเว็บไซต์นี้โดยผ่านการเชื่อมต่อ (link) ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และไปเข้าดูเนื้อหาซึ่งไม่ได้จัดหามาโดย เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ท่านกระทำเช่นนั้นโดยความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาที่ท่านเชื่อมต่อออกไปจะไม่ได้รับพัฒนา ตรวจสอบความถูกต้อง หรือตรวจทานอย่างใด ๆ โดยเมย์แบงก์ กิมเอ็ง เมย์แบงก์ กิมเอ็งไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ หรือความสูญหาย (ไม่ว่าที่ได้เกิดขึ้นจริง ตามที่กล่าวอ้าง เป็นผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นการลงโทษ) ซึ่งเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความบกพร่อง หรือความละเลยของการบริการข้อมูล หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ เมย์แบงก์ กิมเอ็งไม่ได้ให้คำรับประกัน หรือคำรับรองเกี่ยวกับเนื้อหาทางอิเล็คโทรนิคส์ ซึ่งบุคคลภายนอกเป็นผู้ส่ง และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความถูกต้อง เนื้อเรื่อง คุณภาพ หรือกำหนดเวลาของเนื้อหาทางอิเล็คโทรนิคส์ใด ๆ


การชดใช้ความเสียหาย
ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และดำเนินการให้เมย์แบงก์ กิมเอ็ง กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และตัวแทนของเมย์แบงก์ กิมเอ็ง ปลอดจากการเรียกร้อง การกระทำ หรือการทวงถามใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายตามสมควร อันเนื่องมาจากการกล่าวอ้างถึง หรือเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน หรือการที่ท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้


ข้อมูลของผู้ใช้
เมย์แบงก์ กิมเอ็งอาจจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน รวมถึงที่อยู่ไอพี (IP Address) ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ทางอีเมล์ (email) ของท่าน และการใช้เว็บไซต์เพื่อดำเนินธุรกิจและการตลาดภายใน


กฎหมายบังคับใช้
ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย โดยมิต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย

ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อมูลบริษัทผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. แบบแสดงรายงานข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (69-DW-Full)

ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. ADVA42C1903A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

2. AOT42C1903A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

3. BANP42C1903A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

4. BANP42P1903A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

5. BBL42C1903A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

6. DTAC42C1903A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

7. IVL42C1903A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

8. KTB42C1903A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

9. KTB42P1903A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

10. PTTE42C1903A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

11. SCB42C1903A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

12. BDMS42C1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

13. BDMS42P1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

14. BEM42C1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

15. BEM42P1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

16. CBG42C1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

17. CPAL42C1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

18. CPAL42P1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

19. INTU42C1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

20. INTU42P1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

21. MINT42C1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

22. MINT42P1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

23. PTTG42C1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

24. PTTG42P1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

25. SCC42C1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

26. TISC42C1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)

 

ADVA42C1903A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 5 กันยายน 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการซื้อ (Call Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 60,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.01698 (58.89282 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 220.954 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 มีนาคม 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 5 กันยายน 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 มีนาคม 2562
วันครบกำหนดอายุ 28 มีนาคม 2562
 

AOT42C1903A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 5 กันยายน 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการซื้อ (Call Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 60,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.05648 (17.70538 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 70.828 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 มีนาคม 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 5 กันยายน 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 มีนาคม 2562
วันครบกำหนดอายุ 28 มีนาคม 2562
 

BANP42C1903A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 5 กันยายน 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการซื้อ (Call Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 60,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.13582 (7.36269 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 22.579 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 มีนาคม 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 5 กันยายน 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 มีนาคม 2562
วันครบกำหนดอายุ 28 มีนาคม 2562
 

BANP42P1903A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 5 กันยายน 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการขาย (Put Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 40,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.25467 (3.92665 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 18.652 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 มีนาคม 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 5 กันยายน 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 มีนาคม 2562
วันครบกำหนดอายุ 28 มีนาคม 2562
 

BBL42C1903A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 5 กันยายน 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการซื้อ (Call Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 60,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.01684 (59.38242 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 227.723 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 มีนาคม 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 5 กันยายน 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 มีนาคม 2562
วันครบกำหนดอายุ 28 มีนาคม 2562
 

DTAC42C1903A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 5 กันยายน 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการซื้อ (Call Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 60,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.05 (20 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 50 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 มีนาคม 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 5 กันยายน 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 มีนาคม 2562
วันครบกำหนดอายุ 28 มีนาคม 2562
 

IVL42C1903A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 5 กันยายน 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการซื้อ (Call Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 60,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.05592 (17.88269 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 64.579 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 มีนาคม 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 5 กันยายน 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 มีนาคม 2562
วันครบกำหนดอายุ 28 มีนาคม 2562
 

KTB42C1903A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 5 กันยายน 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการซื้อ (Call Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 60,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.15385 (6.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 21 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 มีนาคม 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 5 กันยายน 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 มีนาคม 2562
วันครบกำหนดอายุ 28 มีนาคม 2562
 

KTB42P1903A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 5 กันยายน 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการขาย (Put Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 40,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.25 (4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 17.5 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 มีนาคม 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 5 กันยายน 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 มีนาคม 2562
วันครบกำหนดอายุ 28 มีนาคม 2562
 

PTTE42C1903A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 5 กันยายน 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการซื้อ (Call Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 60,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.02445 (40.8998 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 150.921 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 มีนาคม 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 5 กันยายน 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 มีนาคม 2562
วันครบกำหนดอายุ 28 มีนาคม 2562
 

SCB42C1903A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 5 กันยายน 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการซื้อ (Call Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 60,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.02857 (35 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 160 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 มีนาคม 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 5 กันยายน 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 มีนาคม 2562
วันครบกำหนดอายุ 28 มีนาคม 2562
 

BDMS42C1904A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 19 ตุลาคม 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการซื้อ (Call Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 60,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.05601 (17.85395 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 28.768 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 เมษายน 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 19 ตุลาคม 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 เมษายน 2562
วันครบกำหนดอายุ 30 เมษายน 2562
 

BDMS42P1904A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 19 ตุลาคม 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการขาย (Put Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 60,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.1008 (9.92063 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 22.816 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 เมษายน 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 19 ตุลาคม 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 เมษายน 2562
วันครบกำหนดอายุ 30 เมษายน 2562
 

BEM42C1904A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 19 ตุลาคม 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการซื้อ (Call Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 60,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.33333 (3 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 9.5 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 เมษายน 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 19 ตุลาคม 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 เมษายน 2562
วันครบกำหนดอายุ 30 เมษายน 2562
 

BEM42P1904A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 19 ตุลาคม 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการขาย (Put Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 60,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.55556 (1.8 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 7.5 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 เมษายน 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 19 ตุลาคม 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 เมษายน 2562
วันครบกำหนดอายุ 30 เมษายน 2562
 

CBG42C1904A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 19 ตุลาคม 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการซื้อ (Call Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 60,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.04812 (20.78138 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 62.345 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 เมษายน 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 19 ตุลาคม 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 เมษายน 2562
วันครบกำหนดอายุ 30 เมษายน 2562
 

CPAL42C1904A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 19 ตุลาคม 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการซื้อ (Call Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 60,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.06667 (15 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 75 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 เมษายน 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 19 ตุลาคม 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 เมษายน 2562
วันครบกำหนดอายุ 30 เมษายน 2562
 

CPAL42P1904A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 19 ตุลาคม 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการขาย (Put Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 60,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.1 (10 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 60 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 เมษายน 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 19 ตุลาคม 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 เมษายน 2562
วันครบกำหนดอายุ 30 เมษายน 2562
 

INTU42C1904A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 19 ตุลาคม 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการซื้อ (Call Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 60,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.06814 (14.67567 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 60.663 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 เมษายน 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 19 ตุลาคม 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 เมษายน 2562
วันครบกำหนดอายุ 30 เมษายน 2562
 

INTU42P1904A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 19 ตุลาคม 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการขาย (Put Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 60,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.09291 (10.7631 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 48.922 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 เมษายน 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 19 ตุลาคม 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 เมษายน 2562
วันครบกำหนดอายุ 30 เมษายน 2562
 

MINT42C1904A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 19 ตุลาคม 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการซื้อ (Call Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 60,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.06667 (15 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 45 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 เมษายน 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 19 ตุลาคม 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 เมษายน 2562
วันครบกำหนดอายุ 30 เมษายน 2562
 

MINT42P1904A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 19 ตุลาคม 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการขาย (Put Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 60,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.1 (10 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 35 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 เมษายน 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 19 ตุลาคม 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 เมษายน 2562
วันครบกำหนดอายุ 30 เมษายน 2562
 

PTTG42C1904A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 19 ตุลาคม 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการซื้อ (Call Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 60,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.05758 (17.36714 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 86.842 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 เมษายน 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 19 ตุลาคม 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 เมษายน 2562
วันครบกำหนดอายุ 30 เมษายน 2562
 

PTTG42P1904A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 19 ตุลาคม 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการขาย (Put Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 60,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.09422 (10.61346 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 72.368 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 เมษายน 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 19 ตุลาคม 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 เมษายน 2562
วันครบกำหนดอายุ 30 เมษายน 2562
 

SCC42C1904A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 19 ตุลาคม 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการซื้อ (Call Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 60,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.00909 (110 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 500 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 เมษายน 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 19 ตุลาคม 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 เมษายน 2562
วันครบกำหนดอายุ 30 เมษายน 2562
 

TISC42C1904A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 19 ตุลาคม 2561

หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญของ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการเสนอขาย Direct Listing
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ สิทธิในการซื้อ (Call Warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style)
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement)
จำนวนที่ออก 60,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย 0.05556 (18 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
ราคาใช้สิทธิ 92 บาท
ราคาอ้างอิง ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 เมษายน 2562)
วันทำการซื้อขายวันแรก 19 ตุลาคม 2561
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย 25 เมษายน 2562
วันครบกำหนดอายุ 30 เมษายน 2562
 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562

 

ติดต่อเรา


หัวข้อที่สอบถาม
*CAPTCHA
This question is to prevent automated spam submissions. Entries are not case sensitive.