ส่งคำถามก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

         บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ การเข้าร่วมประชุม การมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งนี้ บริษัท ได้พิจารณาเห็นว่าผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่มีความสำคัญกับบริษัท และร่วมพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ของบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง
         จากเจตน์จำนงค์ดังกล่าว บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิในการร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญเพิ่มเติมจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยปกติ และ ร่วมเสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมเสนอวาระต่าง ๆ ผ่าน Website ของบริษัท แล้วนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในประเด็นต่างๆ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าดังกล่าวได้เริ่มตั้งแต่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 – 24 มีนาคม 2563 และ 3 กรกฎาคม 2563 – 3 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะได้รวบรวมข้อสอบถามดังกล่าวเข้าไปชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

         อนึ่ง การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


   
ชื่อ – สกุล :
  *
E-mail :
  *
โทรศัพท์ :
  *
   
คำถามที่ต้องการส่งล่วงหน้า
   
  1.
  2.
  3.
   
หมายเหตุ: บริษัทฯใคร่ขอสงวนสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง
E-mail address : cosecthailand