ลงทะเบียนใช้อินเตอร์เน็ตครั้งแรก
 

ประเภทนิติบุคคล

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2658-5050

ประเภทบุคคลธรรมดา

ก่อนการกรอกแบบฟอร์มบนระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ควรมีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
หากท่านไม่มี คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

สมัครเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต

(แนะนำ) สมัครเปิดบัญชีแบบกรอกข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

FATCA สำหรับคนไทย ประเภทบุคคลธรรมดา

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ FATCA

 • W-9 (สำหรับลูกค้าที่เป็นพลเมืองสหรัฐฯ)
 • W-8 BEN (สำหรับลูกค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่าอาจเข้าข่ายเป็นพลเมืองสหรัฐฯ แต่ยืนยันตนว่ามิใช่พลเมืองสหรัฐฯ) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการยืนยันตน
 • สมัครบริการ e-Dividend กรอกรายละเอียดในใบบริการโอนเงินปันผล/ดอกเบี้ย เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (บริการ e-Dividend)

  ดาวน์โหลดเอกสารสมัครบริการ e-Dividend

  สมัครบริการ e-Banking ปัจจุบัน การชำระเงิน/โอนเงิน โดยใช้บริการ e-Banking ของบริษัทฯได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากสะดวกสบาย ท่านลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปโอนเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร หรือ ผ่านตู้เอทีเอ็ม แล้วต้องแฟกซ์ใบนำฝากเงินเพื่อรอการปรับวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน ขณะนี้ทางบริษัทฯได้ เพิ่มบริการนี้ให้กับท่านลูกค้า ถึง 7 ธนาคารที่ทำการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ของบล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

  หมายเหตุ
  - สำหรับนักลงทุนที่มีบัญชีกับบริษัทฯ อยู่แล้ว ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านเพื่อทำการเปิดบัญชีซื้อขาย
    ทางอินเทอร์เน็ตได้
  - สัญญาแต่งตั้งตัวแทน จะต้องเซ็นชื่อกำกับทุกหน้า
  - กรุณากรอกเอกสารทั้งหมดด้วยปากกาสีเดียวกัน
  - กรุณากรอก e-mail Address, วันเดือนปีเกิดให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการลงทะเบียนรับรหัสประจำตัว
  - การลงชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ จะต้องลงชื่อให้ครบ
  - เพื่อป้องกันความล่าช้าในการเปิดบัญชี กรุณากรอกข้อมูลในเอกสารทุกชุดให้ถูกต้องสมบูรณ์
  - ในกรณีที่ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดหรือสั่งพิมพ์เอกสารเปิดบัญชีจากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารสำหรับเปิดบัญชีให้ท่านทางไปรษณีย์ หรือ โทรศัพท์มาที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2658-5050 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  เตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องได้แก่

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเฉพาะหน้าแรก โดยทุกครั้งที่ท่านแจ้งความประสงค์ในการถอนเงินสดออกจาก บัญชีซื้อขายหุ้นบริษัทฯ จะดำเนินการโอนเงินที่ถอนเข้าบัญชีธนาคารที่แนบสำเนามาด้วยนี้ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. อากรแสตมป์ หรือ เงินสด 30 บาท คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างอากรแสตมป์

  เตรียมเอกสารประกอบการแจ้งนำเงินปันผลเข้าบัญชีอัตโนมัติพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องได้แก่

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเฉพาะหน้าแรก

  หมายเหตุ: ขอให้ใช้กระดาษใหม่ในการพิมพ์ใบสมัคร, สัญญา และสำเนาเอกสารต่างๆ เนื่องจากเหตุผลด้านการทำนิติกรรม

  นำเอกสารทั้งหมด มาติดต่อด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทั้งหมดมายังที่อยู่ข้างล่างนี้

  บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ฝ่าย Marketing Admin
  เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
  ชั้น 21 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


  การฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ เพื่อทำการซื้อขาย

  ท่านสามารถเลือกใช้บริการธนาคารออนไลน์ หรือ

  เช็คสั่งจ่ายหรือโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)" ตามรายชื่อธนาคารข้างล่างนี้ หรือ สำหรับธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอปอเรชั่น ใช้ชื่อบัญชี "MAY BANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED. FOR CUSTOMER"

  ธนาคาร
  สาขา
  ประเภทบัญชี
  เลขที่บัญชี
  ชื่อบัญชี : "บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)"
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ถนนวิทยุ กระแสรายวัน 049-3-11995-5
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กระแสรายวัน 101-3-29028-1
  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) อัมรินทร์พลาซ่า กระแสรายวัน 704-3035-84-7
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพลินจิต กระแสรายวัน 285-001125-9
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สุรวงศ์ กระแสรายวัน 023-6-05845-2
  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ราชประสงค์ กระแสรายวัน 011-1-06218-8
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สีลม กระแสรายวัน 001-1-26398-4
  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) Central World Plaza กระแสรายวัน 161-3-01471-1
  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักชิดลม กระแสรายวัน 001-3-00051-0
  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนหลังสวน กระแสรายวัน 80-0019620-4
  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กระแสรายวันพิเศษ 000-1-15400-0-0054
  ธนาคาร แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ลุมพินี กระแสรายวัน 889-1-01584-8

  หากท่านต้องการโอนผ่านช่องทางบริการต่างๆ ของธนาคารตามที่แต่ละธนาคารเปิดให้บริการ ท่านสามารถกระทำได้โดยโปรดระบุเลขที่บัญชีธนาคารของบริษัทฯ ขณะที่กระทำการโอน
  ยกเว้น ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
  1. บริการรับชำระค่าสินค้า/บริการผ่านทางเครื่อง ATM
  2. บริการรับชำระค่าสินค้า/บริการผ่านทางโทรศัพท์
  3. บริการรับชำระค่าสินค้า/บริการผ่านทาง Internet
  4. การสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย

  ( ขั้นตอนการใช้บริการ )
  ( ขั้นตอนการใช้บริการ )
  ( ขั้นตอนการใช้บริการ )
  ( ขั้นตอนการใช้บริการ )

  บัญชีโอนเงินระหว่างประเทศด้วยบัญชีเงินบาทที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (SNS)
  ธนาคาร
  สาขา
  ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี Swift code
  ชื่อบัญชี : "Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited For Customer"
  ธ.ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอปอเรชั่น
  -
  ออมทรัพย์ 001-2-38757-980 HSBCTHBK
  ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  สำนักงานใหญ่
  กระแสรายวัน 001-0078788-6 SCBLTHBX

   

  ** หมายเหตุ ** : การโอนเงินระหว่างประเทศ โปรดระบุ รหัส SWIFT CODE

  • สำหรับบัญชีธนาคารของสาขาต่างจังหวัดสามารถดูได้ที่นี่ รายชื่อบัญชีฯ
  • ส่งใบ Pay-in และเอกสารใบนำฝากเงิน download ทางโทรสารไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ สาขาที่ดูแลบัญชีของท่าน(สามารถทำหลังจากเปิดบัญชีแล้วได้)
  • หรือโอนหุ้นมายัง บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) โบรกเกอร์หมายเลข 42 เพื่อทำการเปิดบัญชี โดยวิธีกรอกแบบคำขอโอนหลักทรัพย์ download และส่งกลับมายังผู้แนะนำการลงทุนเจ้าของบัญชี

  วิธีส่งเอกสารการโอนเงิน

  เนื่องด้วยนโยบายของบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าในการฝากเงินเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของท่านทั้งบัญชีหุ้นและบัญชีตราสารอนุพันธ์ เมื่อท่านโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ เพื่อปรับวงเงินซื้อขายหรือนำมาวางหลักประกันนั้น เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของใบ Pay-in ดังกล่าว และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการได้นำหลักฐานดังกล่าวเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่านได้ถูกต้องตรงตามชื่อเจ้าของบัญชีกรุณาระบุข้อมูลใน หลักฐานการโอนเงิน ลงบนใบ Pay – in ดังนี้

  1. ชื่อ – นามสกุล
  2. เลขที่บัญชีหลักทรัพย์ หรือ เลขที่บัญชีอนุพันธ์

  และ ตั้งแต่วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านให้นำส่งหลักฐานการโอนเงิน (ใบ Pay-in) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสาขาที่ดูแลบัญชีของท่าน ตามรายละเอียด ดังนี้

  1. ส่งผ่านทางโทรสารไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ สาขาที่ดูแลบัญชีท่าน โดยหมายเลขโทรสาร จะปรากฎหลังจากที่ท่าน log in ผ่านหน้า web site หรือ ตรวจสอบหมายเลขโทรสารสาขาของเราได้ที่
  คลิกดูรายละเอียดสาขา

  2. สามารถส่งทง e-mail:
  หมายเหตุ ท่านสามารถส่งใบนำฝากเป็นไฟล์ภาพได้ทุกไฟล์นามสกุลยกเว้น *.bmp (Bitmap) ทางอีเมล์


  3. เขียนชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัญชีหุ้น 8 หลัก ลงบนใบหลักฐานการฝากเงิน แล้วถ่ายรูป ส่งเข้ามาที่ Line ID ของสาขาที่ดูแลบัญชีของท่าน สามารถตรวจสอบ Lind ID ของสาขาได้ที่นี่ คลิ๊กเพื่อดู Line ID

  4. หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2658-5050

  บัญชีประเภทฝากเงินล่วงหน้า (Cash Balance Account)

  1. วิธีโอนเงิน ด่วน! แนะนำผ่านบริการ e-Banking service ของบริษัทฯ : ลูกค้าที่ล็อคอินเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯมาแล้วโอนเงินผ่านบริการ e-Banking service( คลิกดูรายละเอียดธนาคาร ) ท่านควรจะได้รับการปรับวงเงิน ภายใน 30 นาที

  2. วิธีการโอนเงินปกติ ผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร เอทีเอ็ม หรือ เว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการปรับวงเงินขอให้ท่านลูกค้า โปรดดำเนินการดังนี้

  • กรุณาส่งโทรสารสำเนาใบ pay-in หรือเอกสารยืนยันการโอนเงิน ไปให้ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ประจำสาขาที่ท่านเปิดบัญชี ตรวจสอบหมายเลขโทรสารสาขาของเราได้ที่คลิกดูรายละเอียดสาขา
  • เขียนชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัญชีหุ้น 8 หลัก ลงบนใบหลักฐานการฝากเงิน แล้วถ่ายรูป ส่งเข้ามาที่ Line ID ของสาขาที่ดูแลบัญชีของท่าน สามารถตรวจสอบ Lind ID ของสาขาได้ที่นี่
   คลิ๊กเพื่อดู Line ID
  • หากเอกสารถูกต้องครบถ้วนและตรวจสอบรายการโอนเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว วงเงินการซื้อขายของท่านควรจะได้รับการปรับวงเงิน ภายใน 2 ชั่วโมง
  บัญชีประเภทเงินสดมีวงเงินอนุมัติ (Cash Account)

  บัญชีประเภทนี้จะชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริการตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS- Automatic Transfer System)
  • การชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ T+3 (นับจากวันทำรายการซื้อไป 3 วันทำการ) บริษัทฯ จะกำหนดไปตัดบัญชี ATS ของท่าน ประมาณ 15.30 น. ของทุกธนาคาร
  • การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ในวันที่ T+3 (นับจากวันทำรายการขายไป 3 วันทำการ) บริษัทฯจะนำเงินโอนกลับไปที่บัญชี ATS ของท่าน ไม่เกิน 11.00 น. ของทุกธนาคาร  • เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสารแล้ว บริษัทฯ จะส่งรหัสลูกค้า (User ID) พร้อมทั้งเลขที่ยืนยัน (Confirmation Number) เพื่อใช้ในการรับรหัสผ่าน (Password) โดยจะส่งไปยังอีเมล์ที่ท่านระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีภายใน 3 วันทำการ
  • จากนั้นท่านสามารถไปหน้า "ลงทะเบียน" เพื่อรับรหัสผ่าน (Login password) และรหัสซื้อขาย (PIN password)