ภาษาไทย| English

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศกับเมย์แบงก์กิมเอ็ง

 

Offshore Trading:
• การลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
• โอกาสในการลงทุนในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา ยุโรป หรือเอเชีย
• เพิ่มทางเลือกให้กับพอร์ทลงทุน โดยสามารถเลือกซื้อขายหุ้นในตลาดที่น่าสนใจที่สุดในขณะนั้น ไม่ต้องจำกัดเฉพาะหุ้นไทย และยังช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ท จากการกระจายการลงทุน ไปในตลาดต่างๆทั่วโลก

 

ลักษณะการให้บริการและการชำระราคา

 

ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบ KE World ทางอินเทอร์เน็ตหรือซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุน ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้า โดยให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 28 ประเทศ ดังนี้

• บริษัทฯจะทำการตัดเงินจากบัญชีของลูกค้าเพื่อชำระราคาตามวันที่ชำระราคา (Settlement Date) ของตลาด
หลักทรัพย์แต่ละแห่งโดยค่าซื้อและค่าขายของลูกค้าสามารถนำมาหักกลบ (Net) กันได้เฉพาะในกรณีที่เป็น
ค่าซื้อและขายหุ้นในตลาดเดียวกันและเป็นเงินสกุลเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องมาจากวัน Settlement ที่ไม่เท่า
กันของแต่ละตลาด และความแตกต่างกันในเรื่องของ Time Zone

• กรณีลูกค้าที่มีเงินฝากในไทยและมีเงินฝากหรือเงินค่าขายสกุลนั้นในต่างประเทศบริษัทจะชำระค่าซื้อของลูกค้า
ด้วยเงินสกุลเดียวกันในต่างประเทศก่อนจากนั้นจึงจะใช้เงินฝากในประเทศไทยโอนไปเพื่อชำระเงินโดยในการ
โอนเงินออกนอกประเทศลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายในการโอน (Remittance Fee) ด้วย

• เงินค่าขายของลูกค้าที่ได้รับชำระนั้นจะถูกเก็บไว้ในบัญชีที่สิงคโปร์จนกว่าลูกค้าจะมีคำสั่งถอนเงินกลับประเทศ
ไทยหรือสั่งให้แปลงเป็นเงินสกุลอื่นเพื่อชำระค่าซื้อทั้งนี้เงินที่ฝากไว้ที่สิงคโปร์จะไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ

• กำไรจากการซื้อขายนั้นจะต้องถูกนำไปคำนวณภาษีหากเป็นเงินที่โอนออกไปและนำกลับเข้ามาในปีปฏิทินเดียวกัน

• ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะนำเงินกลับมายังประเทศไทยลูกค้าสามารถแจ้งกับบริษัทได้โดยหากแจ้งก่อน 9:00 น.ในวันที่
T จะได้รับเงินในวันที่ T+1 โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของวันที่ T+1 โดยในการโอนเงินนั้นจะมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
ด้วย (ยกเว้นกรณีของออสเตรเลียจะเป็น T+2)

 

ระบบการส่งคำสั่งซื้อขาย


•    การซื้อขายออนไลน์ที่เรียกว่า KE Worldเป็นระบบของกลุ่มเมย์แบงก์กิมเอ็งที่สามารถส่งคำสั่งได้  สำหรับ 6 ตลาดหุ้นหลัก ได้แก่ตลาดฮ่องกง (HKEX) สิงคโปร์ (SGX) มาเลเซีย (Bursa) และสหรัฐอเมริกา (NYSE, NASDAQ และ NYSE ARCA) เท่านั้น

•    KE World เป็นระบบที่ใช้งานง่าย โดยนอกจากจะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อขายแล้วยังมี Function เลือกแสดงเฉพาะหุ้นที่ลูกค้าสนใจได้ นอกจากนี้ยังมีข่าวรอยเตอร์รวมถึงข้อมูลดัชนีของตลาดต่างๆได้ด้วย

•   ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้น ผู้ลงทุนสามารถเลือกได้ว่าต้องการข้อมูลราคาเสนอซื้อขายแบบ  Live Feed หรือ ข้อมูล Real Time ก็สามารถเลือกความประสงค์ได้กับผู้แนะนำการลงทุนโดยคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่ตลาดต่างประเทศกำหนด

วงเงินในการซื้อขาย

•    วงเงินในการซื้อขายจะสัมพันธ์กับจำนวนเงินของลูกค้าที่มีอยู่ในบัญชี ทั้งนี้เพื่อให้มีวงเงินใช้ในการซื้อขาย

•    ลูกค้าจะต้องนำเงินฝากเข้ามาในบัญชีก่อนวันทำงานซื้อขาย โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบได้จากหน้าจอการ ส่งคำสั่งซื้อขาย
      จะแสดงเป็นสิงคโปร์ดอลลาร์ (SGD)

•    ในกรณีที่หากลูกค้าต้องการวงเงินซื้อขายเพิ่ม สามารถทำได้โดยการฝากเงินเข้าเพิ่มเติมเข้ามาในบัญชี

•    เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศจะต้องมีการซื้อเงินตราต่างประเทศและจะต้องมีค่าใช้จ่าย โอนเงินไปในต่างประเทศ
     ดังนั้น เพื่อความสะดวกบริษัทฯจึงกำหนดให้ลูกค้าต้องมีการฝากเงินขั้นต่ำในครั้งแรก เท่ากับ 500,000 บาท

 

วงเงินลงทุนตามเกณฑ์ของ กลต.

 

ผู้ลงทุนสามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ได้ดังนี้

•  สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (สินทรัพย์ <1,000 ล้านบาท)นั้น ในการจัดสรรวงเงินในแต่ละครั้งโดยหลักการสำนักงานก.ล.ต
.จะจัดสรรให้ครั้งละ 5 แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยวงเงินที่ได้รับนั้นจะมีอายุครั้งละ 30 วันหากพ้นกำหนดแล้วลูกค้ายังใช้
วงเงินที่ได้รับการจัดสรรไม่ครบวงเงินที่เหลือจะถูกตัดโดยอัตโนมัติซึ่งหากลูกค้าประสงค์จะใช้เพิ่มก็สามารถแจ้งผู้แนะนำการลงทุน
เพื่อขอรับการจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมได้

•   สำหรับนิติบุคคล (สินทรัพย์ ≥ 1,000 ล้านบาท)นั้น ในการจัดสรรวงเงินในแต่ละครั้งโดยหลักการสำนักงานก.ล.ต.จะจัดสรรให้ครั้งละ 5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยวงเงินที่ได้รับนั้นจะมีอายุครั้งละ 30 วัน หากพ้นกำหนดแล้วลูกค้ายังใช้วงเงินที่ได้รับการจัดสรร
ไม่ครบวงเงินที่เหลือจะถูกตัดโดยอัตโนมัติซึ่งหากลูกค้าประสงค์จะใช้เพิ่มก็สามารถแจ้งผู้แนะนำการลงทุนเพื่อขอรับการจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมได้

•   ในกรณีที่ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (สินทรัพย์ <1,000 ล้านบาท)ประสงค์จะลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นสำนักงานก.ล.ต.
กำหนดให้สามารถขอรับการจัดสรรวงเงินได้เพิ่มเติมอีกคราวละ 5 แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ในการขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมลูกค้าต้อง
มีการใช้วงเงินไปแล้ว 4 แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

•  ในกรณีที่ลูกค้าประเภทนิติบุคคล (สินทรัพย์ ≥ 1,000 ล้านบาท)ประสงค์จะลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นสำนักงานก.ล.ต.กำหนดให้สามารถ
ขอรับการจัดสรรวงเงินได้เพิ่มเติมอีกคราวละ 5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ในการขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมลูกค้าต้องมีการใช้วงเงินไปแล้ว 4 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

 

 

การฝากเงินเข้าบัญชีก่อนเริ่มซื้อขาย

 

•    การฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทนั้น หากลูกค้าแจ้งรายการฝากเงินหลังเวลา 16.30น. วงเงินในบัญชีจะถูกเพิ่มในวันถัดไป
     ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบวงเงินได้จากหน้าจอส่งคำสั่งได้ด้วยตนเอง

•    ในการฝากเงินนั้นลูกค้าสามารถใช้บริการ e-banking service ของธนาคารต่างๆหรือฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทได้ตามรายละเอียด
     ด้านล่าง  ทั้งนี้ กรุณานำหลักฐานการนำฝาก ส่งมายังบริษัทด้วยทางโทรสารหรืออีเมล์ด้วย

t4

 

การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

 

•    ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรืออาจส่งคำสั่งผ่าน ผู้แนะนำการลงทุนได้ตั้งแต่เวลา
8:30-17:00 น.อย่างไรก็ตามการจับคู่ซื้อขายนั้นจะเป็นไปตามเวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นๆ

•    ลูกค้าไม่สามารถทำการขายชอร์ตได้ (ส่งคำสั่งขายโดยไม่มีหลักทรัพย์ในบัญชีก่อน)

•    วิธีการซื้อขายเช่น Board lot, price spread เป็นต้น จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่งกำหนด

•    การตรวจสอบผลการจับคู่ตามคำสั่งซื้อขายนั้นลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ทางออนไลน์ในหน้าจอของระบบ KE World หรือสอบถามจากผู้แนะนำการลงทุนหากลูกค้าส่งคำสั่งผ่านผู้แนะนำการลงทุน

•    บริษัทฯจะมีใบยืนยันรายการซื้อขาย (confirmation) ให้ลูกค้าทราบถึงจำนวนเงินที่ต้องชำระราคาในวันทำการ
     ถัดจากวันที่ซื้อขาย (T+1)

 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย

 

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังนี้

1.   ค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นต่ำซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

* ค่าคอมขั้นต่ำสำหรับประเทศ United States Canada และ United Kingdom คิดต่อรายการ (ไม่ใช่ต่อวัน)
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงค่าโอนเงินระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมในการดูแลหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

2.   ค่าธรรมเนียมตามมูลค่าการซื้อขายแต่ละประทศ (X) ต่อวัน

3.    ค่าธรรมเนียมตลาดต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมตลาดต่างประเทศสามารถใช้กับทุกธุรกรรมที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และจะถูกเพิ่มลงในค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมต่างประเทศจะเป็นไปตามประกาศของแต่ละตลาดหลักทรัพย์และตัวแทนนายหน้าคู่ค้า

4.    ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

ทุกธุรกรรมการโอนเงินเข้าและโอนเงินออกจากประเทศไทยจะเสียค่าธรรมเนียมการโอน

โอนเงินออก

1,000 บาท ต่อ ครั้ง

โอนเงินเข้า

1,000 บาท ต่อ ครั้ง

 

5.   ค่าธรรมเนียมในการดูแลหลักทรัพย์

การถือหุ้นจะเสียค่าธรรมเนียมในการดูแลหลักทรัพย์

Vietnam

US$0.01 ต่อ 100 หุ้น ต่อเดือน

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และยกเลิก อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข ในเวลาใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้โปรแกรม
ดาวน์โหลด
คู่มือโปรแกรม KETrade WL PDF Version
คู่มือโปรแกรม KETrade WL Flash Version