It looks like you are using an older version of Internet Explorer. Using an outdated browser makes your computer unsafe. For the best experience on the web, please update your browser or install Google Chrome Frame.
นายยุทธ วรฉัตรธาร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
  • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายยุทธ วรฉัตรธาร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545

ก่อนเข้ารับตำแหน่งกับทางบริษัทฯ นายยุทธ มีประสบการณ์การบริหารอย่างมากมายในบริษัทการเงินต่างๆ อาทิ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารศรีนคร กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนรัตนทุน จำกัด ประธานกรรมการบริษัทแฟมิลี่โนฮาว จำกัด  ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ และผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสธนาคารออมสิน

ในกลุ่มเมย์แบงก์ คุณยุทธ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด อีกด้วย  นอกจากนั้นคุณยุทธ ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการให้กับบมจ.ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง และบมจ. ปรีชากรุ๊ป บมจ.เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง และ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.สหไทยสตีลไพพ์

นายยุทธ เข้าประชุมกรรมการ 7 ครั้งจากการประชุมบอร์ด 7 ครั้งในปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายยุทธ ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่น หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเมย์แบงก์ ตลอดจนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับทางเมย์แบงก์ และไม่เคยกระทำความผิดใดๆ

ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ
  • ปริญญาเอกด้านการเงิน จาก University of Mississippi สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโทด้านการเงิน จาก Marshall University สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรีด้านการจัดการระหว่างประเทศ จาก Boston University สหรัฐอเมริกา

 

ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561

ก่อนเข้ารับตำแหน่งกับทางบริษัทฯ ดร. อารีพงศ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและนักบริหารในองค์กรที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมาย มีประสบการณ์ในหน้าที่รับผิดชอบในตำแหน่งสำคัญๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง, ปลัดกระทรวงพลังงาน และปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา  ตลอดจนเคยดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน),  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  และบริษัท การบินไทย จำกัด 

ดร. อารีพงศ์ ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการใหญ่ๆ อีกหลายบริษัท อาทิ เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท อะโรมาติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ดร. อารีพงศ์ ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่น หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเมย์แบงก์ ตลอดจนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับทางเมย์แบงก์ และไม่เคยกระทำความผิดใดๆ

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบัญชีจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต และ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการบัญชีจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558

ก่อนเข้ารับตำแหน่งกับทางบริษัทฯ คุณโสภาวดี มีประสบการณ์อย่างยาวนานในแวดวงตลาดทุน และเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงาน กลต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขอยล่วงหน้า (ประเทศไทย), บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย), บจก. เซ็ทเทรด ดอท คอม และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นต้น นอกจากนี้ ท่านยังดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรเอกชนและสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่ง

นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนดิน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายแซนดิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

นายแซนดิน มีประสบการณ์กว่า 23 ปี ในด้านการเงินระหว่างประเทศ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตราสารอนุพันธ์ และมีความรู้ความสามารถในด้านโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบ

นายแซนดิน เริ่มอาชีพด้านการเงินในปี 2534 ที่ Union Bank Of Switzerland, Zurich ในปี 2536 นายแซนดิน ได้ย้ายมาทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ และทำงานในหลากหลายบทบาท โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้าน Asian emerging market debts, ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์

ในปี 2541 นายแซนดิน เข้าทำงานที่ BNP Paribas, London ในแผนก Fixed Income ที่ซึ่งนายแซนดิน ได้รับมอบหมายให้สร้างทีมงาน จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Global Head of Fixed Income Structuring ในปี 2549

ในปี 2553 นายแซนดินได้ย้ายมาทำงานที่ฮ่องกง และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Head of Fixed Income Distribution and Organisation ในแถบเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น)  ตำแหน่งสุดท้ายของนายแซนดินคือ Head, Strategic Hedging Advisory, Investment Banking ก่อนที่นายแซนดินจะเกษียณอายุการทำงานในเดือนเมษายน 2557   

นายมนตรี ศรไพศาล, CFA
กรรมการ
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทสาขา บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายมนตรี ศรไพศาลได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.หลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ตั้งแต่ตุลาคม 2544

นายมนตรี เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์มากกว่า 20 ปี จนได้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างทั้งจากผู้ลงทุน และบุคคลในแวดวงตลาดทุน ก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับบริษัทฯ นายมนตรี มีประสบการณ์ทำงานที่บริษัทหลักทรัพย์จาร์ดีนเฟลมมิ่ง บริษัทเอไอเอ  บริษัทเอสจีสินเอเซีย และบริษัทหลักทรัพย์วิคเคอร์สบัลลาส (ประเทศไทย) จำกัด 

นายมนตรี ดำรงตำแหน่งกรรมการในหลากหลายองค์กร  อาทิ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เวฟเอ็นเตอร์เทนเมนท์ กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน และกรรมการบริหารสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

นายมนตรี เข้าประชุมกรรมการ 7 ครั้งจากการประชุมกรรมการ 7 ครั้งในปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายมนตรี ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่น หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเมย์แบงก์ ตลอดจนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับทางเมย์แบงก์ และไม่เคยกระทำความผิดใดๆ

นายจอห์น ชอง อิง ชวน
กรรมการ

นายจอห์น ชอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมย์แบงก์ กิมเอ็ง กรุ๊ป และเมย์แบงก์ อินเวสต์เมนท์ แบงก์ (Maybank IB) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  ก่อนหน้านั้นนายจอห์น ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมย์แบงก์ อินเวสต์เมนท์ แบงก์ (Maybank IB) โดยได้ดำรงตำแหน่งดูแลทั้งในส่วนของเมย์แบงก์ อินเวสต์เมนท์ แบงก์ และหัวหน้าของเมย์แบงก์ กิมเอ็ง กรุ๊ป ตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

นายจอห์น มีประสบการณ์ทำงานในสายงานวาณิชธนกิจในเมย์แบงก์ กรุ๊ป มานานกว่า 20 ปี  โดยได้ร่วมงานกับ เมย์แบงก์ อินเวสต์เมนท์ แบงก์ (Maybank IB) ซึ่งก่อนหน้านั้นรู้จักกันในนามว่า Aseambankers Malaysia Berhad ในตำแหน่งงานเป็นพนักงานในฝ่าย Corporate Banking เมื่อเดือนมีนาคม 2536    ภายหลังจากที่ได้ทำงานมา 9 ปี นายจอห์น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายตลาดตราสารหนี้ (Debt Capital Markets) ซึ่งเป็นฝ่ายงานที่ตั้งใหม่ขึ้นมาในขณะนั้น  และนายจอห์น เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันธุรกิจตราสารหนี้จนเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับต้นๆ ของมาเลเซีย  นายจอห์น สามารถสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ จนสามารถประสบความสำเร็จในระดับแนวหน้า อาทิ ตลาดตราสารหนี้ การออกตราสาร Sukuk   การออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ และการปล่อยสินเชื่อให้แก่โครงการต่างๆ

นายจอห์น ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเมย์แบงก์ตลอดจนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับทางเมย์แบงก์และไม่เคยกระทำความผิดใดๆ