It looks like you are using an older version of Internet Explorer. Using an outdated browser makes your computer unsafe. For the best experience on the web, please update your browser or install Google Chrome Frame.
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดกิจกรรม Maybank Global CR Day 2560

 Some descriptionSome description

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดกิจกรรม Maybank Global CR Day 2017

 

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรม Maybank Global CR Day 2017 มอบเงินสนับสนุนการศึกษา บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนและของเล่นเสริมพัฒนาการ   อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จัดฐานการเรียนรู้เพื่อเป็นสื่อการสอนความรู้ด้านการออมเงิน ในหัวข้อการออมของฉันสู่ฝันที่เป็นจริงให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์)  จ.อยุธยา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560

 

 

 

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง มอบปฎิทินพระสุรเสียงส่องทางให้กับสภากาชาดไทย 2560

Some description

บริษัทฯได้มอบ "ปฎิทิน พระสุรเสียง ส่องทาง"ให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นปฏิทินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทปฏิทินตั้งโต๊ะ “รางวัลสุริยศศิธร” ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์ เพื่อเป็นตัวแทนในการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์และศิริมงคลแก่ชีวิตในรูปแบบปฎิทินตั้งโต๊ะมอบให้แก่ผู้ที่เดินทางมาบริจาคโลหิต โดยมีคุณปิยนันท์ คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ "ปฎิทินพระสุรเสียง ส่องทาง"ในครั้งนี้

 

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง แบ่งปัน มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ปี 2560

Some description

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยนางเตือนใจ เจียรธนากุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนเพื่อนพนักงาน มอบปฏิทินใช้แล้วให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อนำไปใช้ในงานของมูลนิธิฯ รองรับความต้องการสื่อการเรียนการสอนของผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด นนทบุรี เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดกิจกรรม Global CR Day ปี 2559

Some description

นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) นำทีมพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม Global CR Day 2016 โดยพานักเรียนและคณะครูอาจารย์ จากโรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์)  อ.วังน้อย        จ.อยุธยา รวมถึงผู้นำชุมชน รวมกว่า 80 คน เยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์ฯ และทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน Investory (Investment Discovery Museum) พร้อมมอบเงินทุนเพื่อการศึกษา 160,000 บาท ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ  

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จิตอาสา ปี 2559

Some description

นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) นำทีมพนักงานจิตอาสา 133 คน เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลครั้งยิ่งใหญ่กับโครงการ “หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 4 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา มหาราชินี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา

 

 

KataKatha

Some description

KataKatha เป็นโครงการที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนเพื่อให้สังคมมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างและอนุรักษ์วัฒนธรรมของแต่ละประเทศให้คงอยู่ต่อไป 

เพราะเราเชื่อว่าการที่อาเซียนจะเติบโตได้ไม่ได้วัดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่เราต้องสร้างให้สังคมมีความเข้าใจซึ่งกันและกันผ่านทางศิลปะและวัฒนธรรม

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง มอบลานกีฬา MBL ปี 2558

Some description

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง มอบลานกีฬา MBL

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) นำทีมพนักงาน ร่วมกิจกรรม Global CR Day 2015 มอบลานกีฬา MBL (Multiple Brain-Based Learning เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมองของเด็กในวัยเรียน พร้อมมอบเงิน 400,000 บาท รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ปันน้ำใจ ให้เพื่อน ปี 2557

Some description 

เมย์แบงก์ กรุ๊ป นำโดย นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)และนายตรีพล ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) 

นำทีมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม Maybank Global CR Day ภายใต้โครงการ ปันน้ำใจให้เพื่อน ด้วยการร่วมเดินรณรงค์รับบริจาคอลูมิเนียม เพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบในการทำขาเทียม และมอบเงินบริจาคจำนวนกว่า 400,000 บาท ให้กับมูลินิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สยามสแควร์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง สร้างโลกสดใสแด่น้องสายตาเลือนราง ปี 2556

Some description

นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายโฆษิต บุญเรืองขาว กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) นำทีมพนักงานจัดกิจกรรม CSR DAY สร้างโลกสดใสแด่น้องสายตาเลือนรางด้วยการพาน้องสายตาเลือนรางไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมธรรมชาติ ณ นาครูธานี ปทุมธานี พร้อมมอมเงินจำนวน100,000 บาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมคนสายตาเลือนราง (ประเทศไทย)

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดกิจกรรม คือความสดใสให้โรงเรียนในกิจกรรม CSR ปี 2555

Some description

ชมรม CSR Club บมจ.หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) พร้อมด้วยพนักงานจิต อาสาและอาจารย์เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสร้าง ร่วมกันฟื้นฟูและซ่อมแซมห้องเรียนบันไดและห้องน้ำ ด้วยการทาสีเพื่อคืนความสดใสให้กับโรงเรียนบ้านสร้างอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายหลังจากประสบอุทกภัยที่ผ่านมาซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม Global CSR Day ของกลุ่ม Maybank ทั่วโลกที่ร่วมกันประกอบกิจกรรม CSR ในแต่ละประเทศทั่วโลก

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดกิจกรรม Global CR Day ปี 2555

Some description

บมจ.หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) นำโดยนายโฆษิต บุญเรืองขาว กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย พร้อมด้วยพนักงานร่วมกันเดินทางไปมอบคอมพิวเตอร์ตู้หนังสือพร้อมหนังสืออุปกรณ์การศึกษาและกีฬา พร้อมเงินบริจาคเพื่อใช้เป็นทุนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านสร้าง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมGlobal CSR Day ของกลุ่ม Maybank ทั่วโลกที่ร่วมกันประกอบกิจกรรม CSR ในแต่ละประเทศทั่วโลกในวันที่ 22 กันยายน 2555

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง ปี 2555

Some description

วันที่ 8 กันยายน 2555 เพื่อนพนักงาน เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ได้เดินทางพาน้องผู้ป่วยมะเร็งจากโรงพยาบาลเลิดสินจำนวน 30 คนรวมทั้งผู้ปกครอง และคุณหมอ ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษา ณ หาดสอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ภายใต้โครงการ “สานฝัน ปันรัก เพื่อน้องเป็นการมอบเสียงหัวเราะและสร้างกำลังใจ ให้แก่น้องๆผู้ป่วย

ติดต่อเรา


หัวข้อที่สอบถาม
*CAPTCHA
This question is to prevent automated spam submissions. Entries are not case sensitive.