It looks like you are using an older version of Internet Explorer. Using an outdated browser makes your computer unsafe. For the best experience on the web, please update your browser or install Google Chrome Frame.
ประเภทบัญชีซื้อขาย

Cash Account


บัญชีเงินสด (Cash Account)

ผู้ลงทุนต้องวางหลักประกัน 20% ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ หลักประกันนี้อาจเป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์ก็ได้ ถ้าหลักประกันเป็นเงินสดผู้ลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยในส่วนนี้ด้วย และชำระค่าซื้อขายโดยผ่านระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

เอกสารการเปิดบัญชี

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาหลักฐานที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน

4. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับ ATS

5. ค่าอากรแสตมป์

 


Cash Balance


บัญชีฝากเงินล่วงหน้า (Cash Balance)

ผู้ลงทุนต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสามารถซื้อหลักทรัพย์ตามจำนวนหลักประกันเงินสดที่ฝากไว้

เอกสารการเปิดบัญชี

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาหลักฐานที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน

4. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับ ATS

5. ค่าอากรแสตมป์

 

Credit Balance


บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin / Credit Balance)

ผู้ลงทุนต้องนำเงินสดหรือหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันก่อนซื้อหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่กำหนด สำหรับการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีประเภทนี้ อาจเป็นการชำระราคาด้วยเงินสดที่ฝากไว้ในบัญชีหรือด้วยเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสถานะในบัญชี ณ ขณะนั้นๆ กรณีมียอดคงเหลือ ณ สิ้นวันเป็นยอดเงินฝากหรือยอดเงินกู้ ลูกค้าจะมียอดดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่ายตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับเงินฝากและเงินกู้นั้นด้วย

เอกสารการเปิดบัญชี

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาหลักฐานที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน

4. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับ ATS

5. ค่าอากรแสตมป์

 

 

 

 

ประเภทคำสั่งซื้อขาย

นอกจากคำสั่งซื้อขายทั่วไปที่ระบุราคาที่แน่นอน (Limit Price Order) แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ยังอนุญาตให้สามารถส่งคำสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไขได้ ดังนี้

 1. Market Order

เป็นคำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาดที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น โดย

 • ระบบซื้อขายจะถือว่าคำสั่ง Market Order เป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาเสนอขายต่ำสุด หรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อสูงสุด ดังนั้นหากไม่มีคำสั่งซื้อหรือขาย ด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Market Order นั้นจะถูกยกเลิกหรือสั่งไม่ได้ แต่หากมีคำสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Market Order จะสามารถจับคู่ซื้อขายได้ทันที ที่เข้ามาในระบบ
   
 • หากจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อขาย ณ ราคา Market Order ไม่สามารถจับคู่การซื้อขาย ได้หมดทั้งจำนวน  ระบบการซื้อขายจะยกเลิกจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
 1. Special Market Order

เป็นคำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาดที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น โดย

 • ระบบซื้อขายจะถือว่าคำสั่ง Special Market Order เป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาเสนอขายต่ำสุด หรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อสูงสุด ดังนั้นหากไม่มีคำสั่งซื้อหรือขาย ด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Special Market Order นั้นจะถูกยกเลิกหรือสั่งไม่ได้ แต่หากมีคำสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Special Market Order จะสามารถจับคู่ซื้อขายได้ทันที ที่เข้ามาในระบบ
   
 • หากจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อขาย ณ ราคา Special Market Order ไม่สามารถจับคู่การซื้อขาย ได้หมดทั้งจำนวน  ระบบการซื้อขายจะจัดจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลือเป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายหรือ เป็นการเสนอขาย ณ ราคาที่ต่ำกว่า ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายหนึ่งช่วงราคา
 1. Market to limit order

เป็นคำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาดที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น โดย

 • ระบบซื้อขายจะถือว่าคำสั่ง Market to limit order การเสนอซื้อ ณ ราคาเสนอขายต่ำสุด หรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อสูงสุดเพียงลำดับราคาเดียว ดังนั้นหากไม่มีคำสั่งซื้อหรือขาย ด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Market to limit order นั้นจะถูกยกเลิกหรือสั่งไม่ได้ แต่หากมีคำสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Market to limit order จะสามารถจับคู่ซื้อขายได้ทันที ที่เข้ามาในระบบ 
   
 • หากจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อขาย ณ ราคา Market to limit order ไม่สามารถจับคู่การซื้อขาย ได้หมดทั้งจำนวน ระบบการซื้อขายจะจัดจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลือเป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย

คำสั่งที่ระบุราคา Market Order, Special Market Order, Market to limit order สามารถส่งคำสั่งซื้อขาย ได้เฉพาะช่วงเวลาเปิดทำการซื้อขายเท่านั้น

 1. ATO (At the Open) / ATC (At the Close)
 • ATO เป็นคำสั่งซื้อขายที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขาย ณ ราคาเปิด โดยสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้เฉพาะในช่วงเวลาก่อนเปิดตลาด (Pre Open) ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย
   
 • ATC เป็นคำสั่งซื้อขายที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดปิดการซื้อขาย ณ ราคาปิด สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ในช่วงก่อนปิดตลาด (Pre Close)
   
 • คำสั่ง ATO และ ATC ที่ไม่ได้รับการจับคู่ ระบบการซื้อขายจะทำการยกเลิกจำนวนที่เหลือทั้งหมด
   
 • การเรียงลำดับคำสั่งประเภท ATO และ ATC ในระบบการซื้อขายเพื่อการคำนวณหาราคาเปิด หรือราคาปิด จะอยู่ในลำดับก่อนคำสั่งประเภทระบุราคา (Limit Price Order)

     5. IOC (Immediate or Cancel)

เป็นคำสั่งซื้อขายที่ผู้ลงทุนต้องการสั่งให้ซื้อหรือขายหุ้นตามราคาที่ผู้ลงทุนระบุไว้ในขณะนั้น โดยทันที หากซื้อหรือขายได้ไม่หมดทั้งจำนวนที่ต้องการ ส่วนที่เหลือจะถูกยกเลิก นอกจากนี้ในการส่งคำสั่ง IOC มีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้

 • ส่งคำสั่งได้ในช่วงตลาดเปิดทำการซื้อขายเท่านั้น
 • ต้องระบุราคาซื้อขายที่แน่นอน
 • ไม่สามารถใช้คำสั่งที่มีเงื่อนไขนี้ร่วมกับ ATO, ATC, Market Order, Special Market Order, Market to limit order และ Iceberg
 • ใช้ได้สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์หลักและหลักทรัพย์ที่ถือครองโดยผู้ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น
 1. FOK (Fill or Kill)

เป็นคำสั่งซื้อขายที่ผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายหุ้นในราคาที่กำหนด โดยต้องการให้ได้ทั้งจำนวน ที่ต้องการ หากได้ไม่ครบก็จะไม่ซื้อขายเลยโดยให้ยกเลิกคำสั่งนั้นไปทั้งหมด นอกจากนี้ในการส่งคำสั่ง FOK มีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้

 • ส่งคำสั่งได้ในช่วงตลาดเปิดทำการซื้อขายเท่านั้น
 • ต้องระบุราคาซื้อขายที่แน่นอน
 • ไม่สามารถใช้คำสั่งที่มีเงื่อนไขนี้ร่วมกับ ATO, ATC, Market Order, Special Market Order, Market to limit order และ Iceberg
 • ใช้ได้สำหรับการซื้อขายบนหลักทรัพย์หลักและหลักทรัพย์ที่ถือครองโดยผู้ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้กับการซื้อขายหลักทรัพย์หน่วยย่อย
 1. Iceberg
 • เป็นคำสั่งซื้อขายที่ผู้ลงทุนที่ต้องการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่มีปริมาณสูงเป็นคำสั่งเดียว แต่ไม่ประสงค์จะแสดงจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดในคราวเดียว โดยระบบซื้อขายจะช่วยทยอยส่งคำสั่ง โดยแบ่งเป็นจำนวนหลักทรัพย์เป็นคำสั่งย่อยที่มีจำนวนและราคาเดียวกันเข้าสู่ระบบซื้อขายโดยอัตโนมัติ
 •  
 • คำสั่ง Iceberg จะส่งได้เฉพาะในช่วงเวลาทำการซื้อขายโดยต้องเป็นคำสั่งประเภทระบุราคา (Limit Price) ที่ไม่มีเงื่อนไขอื่น และมีคำสั่งย่อยไม่เกิน 100 คำสั่ง
 •  

คำสั่ง Iceberg ที่จับคู่ซื้อขายได้ไม่หมดในแต่ละช่วงทำการซื้อขายจะถูกยกเลิก รวมทั้งกรณีที่มีการขึ้นเครื่องหมาย Halt ในหลักทรัพย์นั้นๆ คำสั่ง Iceberg จะถูกยกเลิกเช่นกัน

การฝากเงิน

ช่องทางการฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ เพื่อการซื้อหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ หรือเพื่อการอื่นๆ

ธนาคาร

ช่องทางการฝากเงิน

E-Payment

ATS

Bill Payment

Bahtnet

KTB

/

/

/

/

TMB

/

/

/

/

SCB

/

/

/

/

TBANK

 

/

/

/

UOB

/

/

/

/

BBL

/

/

/

/

KBANK

/

/

/

/

BAY

/

/

/

/

TISCO

 

/

/

/

LH

 

/

/

/

CIMBT

/

/

/

/

 

1. E-Payment

วิธีการสมัคร

สำหรับ SCB, BBL และ KBANK ลูกค้าต้องเซ็นเอกสารเพื่อสมัครบริการกับ MBKET โดยดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง ทั้งนี้ ขอให้ลงลายมือชื่อในเอกสารให้ตรงตามที่ท่านได้ให้ไว้กับธนาคารดังกล่าว

ธนาคาร

แบบฟอร์ม

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาหน้า Book Bank

 SCB 

2 ชุด

2 ชุด

2 ชุด

 BBL 

2 ชุด

2 ชุด

2 ชุด

 KBANK 

2 ชุด

2 ชุด

2 ชุด

 

สำหรับธนาคารอื่นๆ สามารถใช้ Username และ Password สำหรับ E-banking ของธนาคารนั้นๆ ทำรายการผ่านหน้าเว็ปไซต์ของ MBKET ได้เลย หากยังไม่มีบริการ E-banking ของธนาคารดังกล่าว สามารถติดต่อขอสมัครโดยตรงกับธนาคาร

วิธีฝากเงินผ่าน E-Payment

1.   เปิดใช้บริการ Internet Banking กับธนาคาร หรือสมัครผ่าน MBKET (กรณี SCB, BBL และ KBANK)

      เพื่อรับ Username และ Password

2.   Log-in เข้าสู่ระบบของ MBKET ผ่านเว็บไซต์ www.maybank-ke.co.th

3.   เมนู "หน้าหลัก" ไปเมนู "อีแบงก์กิ้ง" เพื่อทำรายการฝากเงินจากธนาคารของลูกค้า (เมื่อลูกค้าเลือกธนาคาร ระบบอาจจะ Redirect ไปสู่หน้า Log-in ของธนาคารนั้นๆ ให้ลูกค้าใส่ Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ

4.    วงเงินจะขึ้นทันทีหลังจากทำรายการฝากเงิน (ยกเว้นบัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศ และบัญชีอนุพันธ์ -4)


2. ATS

วิธีการสมัคร

 1. สมัครใช้บริการโดยยื่นเอกสารผ่าน MBKET โดย download แบบฟอร์มตาม link  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบ นำส่งให้แก่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

 2. สมัครใช้บริการผ่าน ATM หรือ Internet Banking

  Some description

 

 ธนาคาร

 ขั้นตอนการสมัคร

 ธนาคารกสิกรไทย

คลิกดูรายละเอียด

 ธนาคารกรุงไทย

คลิกดูรายละเอียด

 ธนาคารกรุงเทพ

คลิกดูรายละเอียด

 ธนาคารกรุงศรี

คลิกดูรายละเอียด

 ธนาคารทหารไทย

คลิกดูรายละเอียด

 ธนาคารยูโอบี

คลิกดูรายละเอียด

 ธนาคารไทยพาณิชย์

คลิกดูรายละเอียด

 ธนาคารธนชาต

คลิกดูรายละเอียด


วีธีฝากเงินผ่าน
ATS

ทำได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

1. ลูกค้าทำรายการด้วยตนเองผ่านเว็บเซต์ (เฉพาะ SCB, BBL, KBANK, KTB, TMB และ TBANK)

1.1. Log In เข้าสู่ระบบของเมย์แบงก์ กิมเอ็งผ่านเว็บไซต์ www.maybank-ke.co.th

1.2. เมนู "หน้าหลัก" ไปเมนู "ทำธุรกรรมผ่าน ATS" เพื่อทำรายการฝากเงินโดยหักบัญชีที่ลูกค้าแจ้งไว้

1.3. บริษัทจะเพิ่มวงเงินทันทีที่ได้รับยืนยันจากธนาคารเจ้าของบัญชี โดยปกติธนาคารจะใช้เวลาในการยืนยันประมาณ 5-10 นาที

2. ลูกค้ากรอกแบบฟอร์ม ใบแจ้งการฝากเงิน”  แล้วนำส่งฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ หรือผู้แนะนำการลงทุนของท่านผ่านทาง E-mail, Fax หรือนำส่งตัวจริง

3. ลูกค้าโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ฝากเงินผ่าน ATS ที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ หรือผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

4. ลูกค้าส่ง E-mail จาก E-mail เดียวกับที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท โดยแจ้งความประสงค์ฝากเงินผ่าน ATS ที่ pay-in@maybank-ke.co.th หรือส่ง E-mail ไปที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

 
3. Bill Payment 

วิธีนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ ซึ่งได้รับเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์แล้ว และอยู่ระหว่างการสมัคร E-Payment หรือ ATS
ค่าธรรมเนียม และวงเงินในการทำรายการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่แต่ละธนาคารกำหนด

วีธีฝากเงินผ่าน Bill Payment

ลูกค้าสามารถฝากผ่าน Bill Payment ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

 1. Counter ธนาคาร (ยกเว้น SCB)

 2. ATM

 3. Mobile Banking

 4. Internet Banking

สำหรับการทำรายการผ่าน Counter ธนาคาร สามารถ download Bill Payment Pay-in Slip ได้ที่นี่

สำหรับการทำรายการผ่าน ATM, Mobile Banking และ Internet Banking ให้ระบุ Comp Code/Service Code ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง

ธนาคาร

ช่องทางทำรายการ Bill Payment

ATM

Mobile & Internet Banking

BBL

35544

KEST

KBANK

35542

35542

SCB

8842

8842

KTB

5320

5320

TBANK

3119

3119

BAY

21259

21259

TMB

2523

2523

UOB

2910

2910

CIMBT

เลือกชื่อบริษัท

MBKETBILL

LH BANK

2034

2034

ทั้งนี้ การฝากเงินผ่าน Bill Payment ทุกช่องทาง ให้ระบุหมายเลขอ้างอิงดังนี้

Reference 1

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

Reference 2

เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 8 หลัก

การส่งหลักฐานการฝากเงิน

สำหรับ BBL, KTB, SCB และ KBANK ลูกค้าไม่ต้องส่งหลักฐาน

สำหรับธนาคารอื่นๆ ลูกค้าต้องส่งหลักฐานมายังบริษัทโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

 1. Line โดยลูกค้าสามารถดู Line ID ของสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ ได้ที่นี่  และลูกค้าต้องลงทะเบียน Line ของลูกค้ากับบริษัทก่อน

 2. E-mail มาที่ pay-in@maybank-ke.co.th หรือส่ง E-mail ไปที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

 3. Fax โดยสามารถดูเบอร์ Fax ของแต่ละสาขา ได้ที่นี่

4. Bahtnet

ลูกค้าสามารถทำรายการโอน Bahtnet ได้ที่ Counter ธนาคารเจ้าของบัญชีของท่าน ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

กรณีโอนเงินจากต่างประเทศ

บัญชีโอนเงินระหว่างประเทศด้วยบัญชีเงินบาทที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (SNS)

ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

Swift code

ชื่อบัญชี : "Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited For Customer"

ธ.ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอปอเรชั่น

-

ออมทรัพย์

001-2-38757-980

HSBCTHBK

ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

กระแสรายวัน

001-0078788-6

SCBLTHBX

 ** หมายเหตุ **:
การโอนเงินระหว่างประเทศ โปรดระบุ รหัส SWIFT CODE 

 

 

คำแนะนำสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

Stock Holding
Clients should be aware of the restrictions on foreign ownership of Thai companies. Foreign shareholding limits apply to every stock listed on the Stock Exchange of Thailand. Most listed companies limit foreign ownership to a maximum of 49%, except those in the banking and finance sector which generally permits only a 25% foreign holding.

To ensure you are entitled to receive financial benefits arising from investing in Thai Stock Market, clients are advised to hold stock registered according to their "Residential Status":-

 • Thais to hold "local" shares.
 • Foreigners to hold either “foreign” shares or Non-Voting Depository Receipt (NDVR).

Foreigners who hold foreign shares will be eligible for dividends, right issues & warrants and voting right. In the case that they hold NVDRs, they will be entitled to receive dividends, right issues and warrants only. Voting right is not applicable for NVDR holders.


Investor's Benefits
When Maybank Kim Eng is acting as custodian, we will inform the securities registrar, Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD), the identities of shareholders as at the book closing date. Consequently, customers will be entitled to receive the following:-

A. Right Issue
After the book closing date, the TSD will directly submit the notification of subscription along with the subscription form to the shareholders to the address given in your account opening form. The shareholder must complete all forms; attach a signed copy of your identification card or passport together with a cheque and return all documents to that company within the date specified.

B. Dividend
After the dividend payment date, the TSD will mail a dividend cheque to the shareholders at the address given in your account opening form. Please note that dividend income is subject to 10% withholding tax at source.

According to the Stock Exchange of Thailand’s regulations, the dividend cheque will be paid in Thai Baht only. As a result, overseas clients are recommended to obtain a local bank account with any of the major Thai commercial banks in order to cash the cheque before remitting out of Thailand.

As a result, foreigners who do not obtain any local bank account in Thailand will fail to cash the dividend cheque.


NVDR (Non-Voting Depository Receipt)

Definition
Non-Voting Depository Receipt (NVDR) is a new trading instrument issued by the Thai NVDR Company Limited, a subsidiary wholly owned by the Stock Exchange of Thailand (SET). The NVDRs are automatically regarded as listed securities in the SET.


Benefits

 1. To eliminate foreign investment barriers, such as the foreign investment limits and the impediment for institutional investors.
 2. Investors will be entitled to receive financial benefits; i.e., dividends, right issues and warrants, in the same manner as they invest in an ordinary share. However,the voting right is not applicable for NVDR holders.


Trading Procedure
Investors who wish to trade NVDRs are able to send the requests either via a Marketing Officer or via our Online Trading Platform by making "NVDR Box" active when placing an order.

NVDR’s price quotes will be referred from the local board of the underlying stocks. The price is exactly the same as that of the corresponding counter on the local board. To sum up, NVDR orders will be executed in the local board.


Guidelines

 1. At any book closing date, Kim Eng will submit a Shareholder Report to the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD) accordingly. Clients are advised to hold stock registered according to their “Resident Status” before XD (X Dividend) or XR (X Right) posting dates. In other words, foreigners should hold either “foreign” registered stock or NVDRs whereas Thais should hold “local’ registered stock.
 2. Foreign investors who long for voting rights are advised to hold "foreign" shares only.
 3. Securities trading must be conducted on the corresponding board only:-

Securities Board
Foreign Shares Foreign Board
Local Shares Main Board (Local Board)
NVDRs Main Board (Local Board)
การถอนเงินสด

1. เข้าสู่ระบบไปที่เมนู “แจ้งถอนเงิน” เลือกเมนู “ถอนเงินสด” หรือ ท่านสามารถถอนเงินสดโดยเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทอื่น / ชำระค่าซื้อหุ้น / ชำระค่าจองหุ้น

2. กรอกรายละเอียด แล้วกด “Submit” หรือท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอถอนเงินแล้วส่งกลับที่เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีท่านทางโทรสาร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศํพท์ 0-2658-5050

ส่งเอกสารสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร...วันนี้ !! เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการถอนเงินของท่าน บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงให้ลูกค้าทุกท่านทราบถึงนโยบายเรื่อง “การถอนเงิน” ผ่านเวปไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. ลูกค้าท่านใดที่มีความประสงค์จะขอแจ้งถอนเงินสดออกจากบัญชีพอร์ตการลงทุนของท่านผ่านเวปไซต์ของบริษัทฯ บริษัทจะโอนเงินเข้าไปที่บัญชีธนาคารของท่านตามที่ท่านได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ ครั้งล่าสุดเท่านั้น

2. หากท่านมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารที่ต้องการให้บริษัทฯ โอนเงินเข้า ท่านจะต้องส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าที่ปรากฏชื่อและเลขที่บัญชีของท่านพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากท่านต้องการให้บริษัทฯ โอนเงินเข้าไปยังบัญชีอื่นของท่านที่ไม่ใช่บัญชีที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ (ครั้งล่าสุด) เป็นการชั่วคราว ขอให้ท่านโปรดส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าที่ปรากฎชื่อและเลขที่บัญชีของท่านพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุข้อความให้ชัดเจน “เพื่อการโอนเงินเข้าบัญชีเฉพาะครั้งเท่านั้น”

3. สำหรับลูกค้าบางท่านที่อาจจะยังไม่เคยแจ้งบัญชีธนาคารต่อบริษัทฯ โปรดส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าที่ปรากฎชื่อและเลขที่บัญชีของท่าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์

4. บริษัทฯ กำหนดให้ถอนเงินออกจากบัญชีพอร์ตการลงทุนของท่านผ่านเวปไซต์ของบริษัทฯ ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 200 บาท และไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อวัน (5 ล้านบาทต่อรายการ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะถอนเงินเกินกว่า 20 ล้านบาทต่อวัน โปรดจัดทำเอกสารการขอถอนเงิน (สามารถ Download เอกสารได้ที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) และส่งมายังเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการถอนเงินตามความประสงค์ของท่านต่อไป

อัตราค่านายหน้า การซื้อขายหลักทรัพย์ (SET)

ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์

 1. อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์

อัตราการคิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์  บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายจากลูกค้าแบบขั้นบันได  (Sliding Scale) ตามมูลค่าการซื้อขายต่อวัน    โดยอัตราค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. 1  สำหรับลูกค้ารายย่อย

มูลค่าการซื้อขายต่อวัน  (หน่วย : บาท)

การซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุน      
(ยังไม่รวมVAT)

การซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต (ยังไม่รวมVAT)

บัญชีเงินสด

บัญชี Cash Balance หรือบัญชี Credit Balance

มูลค่าการซื้อขายไม่เกิน ล้านบาท

อัตราค่านายหน้า

0.250%

0.200%

0.150%

SET Trading Fee

0.005%

0.005%

0.005%

TSD Clearing Fee

0.001%

0.001%

0.001%

ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล

0.001%

0.001%

0.001%

รวมที่เรียกเก็บจากลูกค้า

0.257%

0.207%

0.157%

มูลค่าการซื้อขายตั้งแต่ 5 ล้านบาท ไม่เกิน  10 ล้านบาท

อัตราค่านายหน้า

0.220%

0.180%

0.130%

SET Trading Fee

0.005%

0.005%

0.005%

TSD Clearing Fee

0.001%

0.001%

0.001%

ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล

0.001%

0.001%

0.001%

รวมที่เรียกเก็บจากลูกค้า

0.227%

0.187%

0.137%

มูลค่าการซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท

อัตราค่านายหน้า

0.180%

0.150%

0.110%

SET Trading Fee

0.005%

0.005%

0.005%

TSD Clearing Fee

0.001%

0.001%

0.001%

ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล

0.001%

0.001%

0.001%

รวมที่เรียกเก็บจากลูกค้า

0.187%

0.157%

0.117%

มูลค่าการซื้อขายตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

อัตราค่านายหน้า

0.150%

0.120%

0.100%

SET Trading Fee

0.005%

0.005%

0.005%

TSD Clearing Fee

0.001%

0.001%

0.001%

ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล

0.001%

0.001%

0.001%

รวมที่เรียกเก็บจากลูกค้า

0.157%

0.127%

0.107%

 

อัตราค่านายหน้าขั้นต่ำต่อวัน  =  50 บาทต่อวัน*

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ทุกประเภทบัญชี  และทุกช่องทางการส่งคำสั่งทั้งผ่านเจ้าหน้าการตลาด และผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คิดค่านายหน้าขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน ทั้งนี้ไม่รวม SET Trading Fee ,TSD Clearing Fee, ค่าธรรมเนียมกำกับดูแลและ VAT

            ตัวอย่างการคิดค่าธรรมเนียม

                นาย  A  ซื้อหลักทรัพย์  XYZ  ในบัญชี  Cash Balance ที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายเองผ่านอินเทอร์เน็ต  คิดเป็นเงินมูลค่ารวม 18.0  ล้านบาท   คิดค่าธรรมเนียมฯ ดังต่อไปนี้

มูลค่าการซื้อขาย

ช่วง

อัตราการคิดค่าธรรมเนียม/ค่านายหน้า

ค่าธรรมเนียม/ค่านายหน้าสูงสุดในแต่ละช่วงคิดเป็นเงิน (บาท)

SET Trading Fee

(0.005%)

TSD Clearing Fee

(0.001%)

ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (0.001%)

รวมค่าธรรมเนียม และค่า Fee (ไม่รวม VAT)

บาท  -  5,000,000 บาท

5,000,000 แรก

0.15

7,500.00

250.00

50.00

50.00

7,850.00

 5,000,001  บาท  -  10,000,000 บาท  

5,000,000 ถัดไป

0.13

6,500.00

250.00

50.00

50.00

6,850.00

10,000,001 บาท - 18,000,000 บาท

8,000,000

0.11

8,800.00

400.00

80.00

80.00

9,360.00

 

18,000,000.00

 

 

 

 

 

24,060.00

 

1.2.  ลูกค้าสถาบัน

บริษัทจะเรียกเก็บในอัตรา 0.20% กรณีส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด และในอัตรา 0.12% กรณีส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ:

ค่าธรรมเนียมกองทุน ETF และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ เปลี่ยนจาก 0.10% เป็นไปตามประกาศอัตราขั้นบันไดเสมือนหลักทรัพย์อื่นๆ ได้แก่ กองทุน

THAIDEX SET50 ETF (TDEX)

THAIDEX FTSE SET LARGE CAP ETF (TFTSE)

MTRACK ENERGY ETF (ENGY)

กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (PROPERTY FUND)

 

2. อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

รายละเอียดเพิมเติมคลิกที่นี่

อัตราดอกเบี้ย

ประเภทบัญชี

อัตราดอกเบี้ย (%)

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลบาท สำหรับทุกประเภทบัญชี

0.40 ต่อปี

1 กุมภาพันธ์ 2564

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ทั่วไป (บัญชี Credit Balance)

4.25 ต่อปี

1 มิถุนายน 2563

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม Micro Margin

4.95 ต่อปี

1 มิถุนายน 2563

ค่าปรับชำระราคาล่าช้าสำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป

9.25 %

8 เมษายน 2559

 

* สำหรับลูกหนี้ที่มีข้อพิพาทจากการผิดนัดชำระหนี้แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด และตามกรอบของคำสั่งศาลแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปีตามประกาศของบริษัท

ลักษณะคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านโปรดหลีกเลี่ยงการส่งคำสั่งอันมีลักษณะที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาได้ว่าเป็นคำสั่งที่ไม่เหมาะสม  และอาจมีผลกระทบต่อตลาดโดยรวม โดยลักษณะของการส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสมพิจารณาได้ดังนี้

 1. การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมากในช่วงก่อนเปิดตลาด หรือก่อนปิดตลาด จนอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายโดยรวม และ/หรือ ต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (Mark the Opening-Closing price)
 2. การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาและปริมาณที่อาจจับคู่ซื้อขายระหว่างกันเองของลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน (Wash sell)
 3. การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลายรายการ ในลักษณะเคาะซื้อหรือกวาด offer หรือเคาะขายหรือกวาด bid และทำหลายครั้ง (Price leading)
 4. การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และทำการยกเลิกรายการออกเมื่อจะมีการจับคู่การซื้อขายเกิดขึ้น ซึ่งมีการกระทำหลายครั้ง โดยที่ไม่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจริง (Placing and Cancelling)
 5. การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์จำนวนหลายรายการในลักษณะผลักดันราคาให้สูงขึ้นหรือต่ำลง (Split order)
 6. การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในระดับราคาที่สูงหรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมาก (Irrational order)

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถี่ของพฤติกรรม หรือคำสั่งดังกล่าวอาจมีผลต่อสภาพการซื้อขายของหลักทรัพย์นั้น หรือสภาพการซื้อขายโดยรวม บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากลูกค้าทุกท่าน อย่างไรก็ตามหากพบการส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใด ๆ กับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของท่านเพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางและข้อกำหนดของทางการ

ติดต่อเรา


หัวข้อที่สอบถาม
*CAPTCHA
This question is to prevent automated spam submissions. Entries are not case sensitive.