ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้

เมื่อท่านได้เข้ามาใช้เนื้อหาสาระใด ๆ ซึ่ง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า "เมย์แบงก์") จัดให้มีบนเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขดังที่จะได้กำหนดไว้ต่อไปนี้ ถ้าหากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ณ ที่นี้ ขอให้ท่าน ยุติการใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป
เมย์แบงก์สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนส่วนใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือเนื้อหาใด ๆ เมื่อใดก็ได้ โดยดุลพินิจของเมย์แบงก์


การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหาสาระ และความเห็นซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์นี้ ("เนื้อหา") เป็นสิ่งที่จัดหาให้บน หลักการ "มีอยู่เช่นนั้น" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นไปได้ในทางการค้า การไม่ได้ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใด
ถึงแม้ว่าเนื้อหาซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์นี้ จะได้มาหรือนำมาจากแหล่งที่เมย์แบงก์เห็นว่าเชื่อถือได้ เมย์แบงก์ก็ไม่สามารถและไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาเหล่านั้น เมย์แบงก์หรือกรรมการ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานคนใด ๆ ของเมย์แบงก์หรือผู้ค้า ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่สาม จะไม่รับผิดหรือมีความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เป็นผลและความเสียหายต่อเนื่อง การสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการสูญหายของข้อมูลหรือการต้องหยุดดำเนินการของธุรกิจ) ซึ่งเกิดจากการใช้หรือการที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่มีในเว็บไซต์ได้ ไม่ว่าจะโดยพื้นฐานของการรับประกัน สัญญา ละเมิด หรือหลักกฎหมายอื่นใด และไม่สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดเหตุนั้นขึ้น จะอยู่ในความควบคุมของเมย์แบงก์หรือผู้ค้าคนอื่นใด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการหรือซอฟท์แวร์

กรรมสิทธิ์ในเว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา

เมย์แบงก์เป็นเจ้าของและดูแลรักษาเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในฐานข้อมูล) ในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเมย์แบงก์เนื้อหาไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่อาจจะทำซ้ำ จำแนกแจกจ่าย หรือตีพิมพ์โดยบุคคลใด ๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเมย์แบงก์ก่อน การดาวน์โหลด (download) หรือคัดลอกจากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่ถือว่าเป็นการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ หรือเนื้อหาสาระใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ให้แก่ผู้ใด สิ่งใด ๆ ซึ่งส่งผ่านทางเว็บไซต์นี้ จะตกเป็นทรัพย์สินของเมย์แบงก์ และเมย์แบงก์อาจจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ถูกกฎหมายและจะอยู่ภายใต้การเปิดเผยข้อมูล ตามแต่ที่เมย์แบงก์จะเห็นสมควร

การไม่เป็นการเสนอขาย

เว็บไซต์นี้และเนื้อหาที่มาอยู่ในเว็บไซต์ มิได้มีไว้เพื่อการเสนอขายให้แก่ หรือการใช้โดยบุคคลใด ๆ ซึ่งเป็นพลเมืองหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศใด ๆ ซึ่งการเสนอขายหรือการใช้ดังกล่าว จะเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในประเทศนั้น ๆ หรือซึ่งจะทำให้เมย์แบงก์ต้องตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนหรือการขอรับอนุญาตในประเทศนั้น ๆ
ไม่มีส่วนใดของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ที่เป็นการก่อให้เกิดการเชื้อเชิญ หรือเสนอโดยเมย์แบงก์ให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ หรือเป็นการให้คำปรึกษาเรื่องการลงทุน

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

ถ้าหากท่านออกจากเว็บไซต์นี้โดยผ่านการเชื่อมต่อ (link) ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และไปเข้าดูเนื้อหาซึ่งไม่ได้จัดหามาโดย เมย์แบงก์ ท่านกระทำเช่นนั้นโดยความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาที่ท่านเชื่อมต่อออกไปจะไม่ได้รับพัฒนา ตรวจสอบความถูกต้อง หรือตรวจทานอย่างใด ๆ โดยเมย์แบงก์ เมย์แบงก์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ หรือความสูญหาย (ไม่ว่าที่ได้เกิดขึ้นจริง ตามที่กล่าวอ้าง เป็นผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นการลงโทษ) ซึ่งเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความบกพร่อง หรือความละเลยของการบริการข้อมูล หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ เมย์แบงก์ไม่ได้ให้คำรับประกัน หรือคำรับรองเกี่ยวกับเนื้อหาทางอิเล็คโทรนิคส์ ซึ่งบุคคลภายนอกเป็นผู้ส่ง และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความถูกต้อง เนื้อเรื่อง คุณภาพ หรือกำหนดเวลาของเนื้อหาทาง อิเล็คโทรนิคส์ใด ๆ

การชดใช้ความเสียหาย

ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และดำเนินการให้เมย์แบงก์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัท ปลอดจากการเรียกร้อง การกระทำ หรือการทวงถามใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายตามสมควร อันเนื่องมาจากการกล่าวอ้างถึง หรือเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน หรือการที่ท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ข้อมูลของผู้ใช้

เมย์แบงก์อาจจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน รวมถึงที่อยู่ไอพี (IP Address) ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ทางอีเมล์ (email) ของท่าน และการใช้เว็บไซต์เพื่อดำเนินธุรกิจและการตลาดภายใน.

กฎหมายบังคับใช้

ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย โดยมิต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย