It looks like you are using an older version of Internet Explorer. Using an outdated browser makes your computer unsafe. For the best experience on the web, please update your browser or install Google Chrome Frame.
DW เป็นตราสารที่ผู้ออกให้สิทธิกับผู้ถือในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิงในราคาและเวลาที่กำหนด โดยเมื่อมีการใช้สิทธิจะชำระเงินสดส่วนต่างโดยไม่มีการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิง
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.maybank-ke.co.th/dw42/

Website DW42/ ตารางราคา : https://www.maybank-ke.co.th/dw42 หรือ ค้นหาด้วย keyword คือ "dw42"

Line : @DW42: http://nav.cx/fp1lx5o

Facebook : DW42tiger : https://www.facebook.com/DW42tiger

 

Some description

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ (Disclaimer)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้
เมื่อท่านได้เข้ามาใช้เนื้อหาสาระใด ๆ ซึ่ง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า "เมย์แบงก์ กิมเอ็ง") จัดให้มีบนเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขดังที่จะได้กำหนดไว้ต่อไปนี้ ถ้าหากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ณ ที่นี้ ขอให้ท่าน ยุติการใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป

เมย์แบงก์ กิมเอ็งสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนส่วนใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือเนื้อหาใด ๆ เมื่อใดก็ได้ โดยดุลพินิจของเมย์แบงก์ กิมเอ็ง


การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหาสาระ และความเห็นซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์นี้ ("เนื้อหา") เป็นสิ่งที่จัดหาให้บน หลักการ "มีอยู่เช่นนั้น" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นไปได้ในทางการค้า การไม่ได้ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใด

ถึงแม้ว่าเนื้อหาซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์นี้ จะได้มาหรือนำมาจากแหล่งที่เมย์แบงก์ กิมเอ็งเห็นว่าเชื่อถือได้ เมย์แบงก์ กิมเอ็งก็ไม่สามารถและไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาเหล่านั้น เมย์แบงก์ กิมเอ็งหรือกรรมการ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานคนใดๆ ของเมย์แบงก์ กิมเอ็งหรือผู้ค้า ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่สาม จะไม่รับผิดหรือมีความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เป็นผลและความเสียหายต่อเนื่อง การสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการสูญหายของข้อมูลหรือการต้องหยุดดำเนินการของธุรกิจ) ซึ่งเกิดจากการใช้หรือการที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่มีในเว็บไซต์ได้ ไม่ว่าจะโดยพื้นฐานของการรับประกัน สัญญา ละเมิด หรือหลักกฎหมายอื่นใด และไม่สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดเหตุนั้นขึ้น จะอยู่ในความควบคุมของเมย์แบงก์ กิมเอ็งหรือผู้ค้าคนอื่นใด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการหรือซอฟท์แวร์ รวมถึงเมย์แบงก์ กิมเอ็ง จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรงและและทางอ้อมที่เกิดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ซึ่งรวมถึงการที่เนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามเวลาด้วย


กรรมสิทธิ์ในเว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา
เมย์แบงก์ กิมเอ็งเป็นเจ้าของและดูแลรักษาเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในฐานข้อมูล) ในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเมย์แบงก์ กิมเอ็งเนื้อหาไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่อาจจะทำซ้ำ จำแนกแจกจ่าย หรือตีพิมพ์โดยบุคคลใด ๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเมย์แบงก์ กิมเอ็งก่อน การดาวน์โหลด (download) หรือคัดลอกจากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ หรือเนื้อหาสาระใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ให้แก่ผู้ใด สิ่งใด ๆ ซึ่งส่งผ่านทางเว็บไซต์นี้ จะตกเป็นทรัพย์สินของเมย์แบงก์ กิมเอ็ง และเมย์แบงก์ กิมเอ็งอาจจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ถูกกฎหมายและจะอยู่ภายใต้การเปิดเผยข้อมูล ตามแต่ที่เมย์แบงก์ กิมเอ็งจะเห็นสมควร


การไม่เป็นการเสนอขาย
เว็บไซต์นี้และเนื้อหาที่มาอยู่ในเว็บไซต์ มิได้มีไว้เพื่อการเสนอขายให้แก่ หรือการใช้โดยบุคคลใด ๆ ซึ่งเป็นพลเมืองหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศใด ๆ ซึ่งการเสนอขายหรือการใช้ดังกล่าว จะเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในประเทศนั้น ๆ หรือซึ่งจะทำให้เมย์แบงก์ กิมเอ็งต้องตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนหรือการขอรับอนุญาตในประเทศนั้น ๆ 

ไม่มีส่วนใดของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ที่เป็นการก่อให้เกิดการเชื้อเชิญ หรือเสนอโดยเมย์แบงก์ กิมเอ็งให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ หรือเป็นการให้คำปรึกษาเรื่องการลงทุน และเมย์แบงก์ กิมเอ็งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล DW ที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ เนื่องจากเป็นผู้ออกและควบคุมดูแลสภาพคล่อง ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างระมัดระวัง และตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองตามความเสี่ยงที่แต่ละบุคคลยอมรับได้


การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น
ถ้าหากท่านออกจากเว็บไซต์นี้โดยผ่านการเชื่อมต่อ (link) ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และไปเข้าดูเนื้อหาซึ่งไม่ได้จัดหามาโดย เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ท่านกระทำเช่นนั้นโดยความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาที่ท่านเชื่อมต่อออกไปจะไม่ได้รับพัฒนา ตรวจสอบความถูกต้อง หรือตรวจทานอย่างใด ๆ โดยเมย์แบงก์ กิมเอ็ง เมย์แบงก์ กิมเอ็งไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ หรือความสูญหาย (ไม่ว่าที่ได้เกิดขึ้นจริง ตามที่กล่าวอ้าง เป็นผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นการลงโทษ) ซึ่งเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความบกพร่อง หรือความละเลยของการบริการข้อมูล หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ เมย์แบงก์ กิมเอ็งไม่ได้ให้คำรับประกัน หรือคำรับรองเกี่ยวกับเนื้อหาทางอิเล็คโทรนิคส์ ซึ่งบุคคลภายนอกเป็นผู้ส่ง และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความถูกต้อง เนื้อเรื่อง คุณภาพ หรือกำหนดเวลาของเนื้อหาทางอิเล็คโทรนิคส์ใด ๆ


การชดใช้ความเสียหาย
ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และดำเนินการให้เมย์แบงก์ กิมเอ็ง กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และตัวแทนของเมย์แบงก์ กิมเอ็ง ปลอดจากการเรียกร้อง การกระทำ หรือการทวงถามใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายตามสมควร อันเนื่องมาจากการกล่าวอ้างถึง หรือเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน หรือการที่ท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้


ข้อมูลของผู้ใช้
เมย์แบงก์ กิมเอ็งอาจจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน รวมถึงที่อยู่ไอพี (IP Address) ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ทางอีเมล์ (email) ของท่าน และการใช้เว็บไซต์เพื่อดำเนินธุรกิจและการตลาดภายใน


กฎหมายบังคับใช้
ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย โดยมิต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย