It looks like you are using an older version of Internet Explorer. Using an outdated browser makes your computer unsafe. For the best experience on the web, please update your browser or install Google Chrome Frame.
ในอดีตนั้น การลงทุนในหุ้นสำหรับ Value Investor ค่อนข้างจำกัดอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น แต่ปัจจุบันเรามีทางเลือกที่จะลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้
บริการลงทุนต่างประเทศ

บริการลงทุนต่างประเทศ

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศกับ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง

Offshore Trading:

 • การลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 • โอกาสในการลงทุนในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา ยุโรป หรือเอเชีย
 • เพิ่มทางเลือกให้กับพอร์ตลงทุน โดยสามารถเลือกซื้อขายหุ้นในตลาดที่น่าสนใจที่สุดในขณะนั้น ไม่ต้องจำกัดเฉพาะหุ้นไทย และยังช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ต จากการกระจายการลงทุน ไปในตลาดต่างๆทั่วโลก

ลักษณะการให้บริการและการชำระราคา

 ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบ KE-World ทางอินเทอร์เน็ต หรือซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุน ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้า  โดยให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 26 ประเทศ ดังนี้

Some description

     บริษัทจะทำการตัดเงินจากบัญชีของลูกค้าเพื่อชำระราคาตามวันที่ชำระราคา (Settlement Date) ของตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่ง โดยค่าซื้อและค่าขายของลูกค้าสามารถนำมาหักกลบ (Net) กันได้เฉพาะในกรณีที่เป็นค่าซื้อและขายหุ้นในตลาดเดียวกันและเป็นเงินสกุลเดียวกันเท่านั้น  เนื่องมาจากวัน Settlement ที่ไม่เท่ากันของแต่ละตลาด และความแตกต่างกันในเรื่องของ Time Zone

     กรณีลูกค้าที่มีเงินฝากในประเทศไทยและมีเงินฝากหรือเงินค่าขายสกุลอื่นๆในต่างประเทศ บริษัทจะชำระค่าซื้อของลูกค้าด้วยเงินสกุลเดียวกันในต่างประเทศก่อน จากนั้นจึงจะใช้เงินฝากในประเทศไทยโอนเงินออกนอกประเทศเพื่อชำระเงินในลำดับถัดไป ซึ่งลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายในการโอน (Remittance Fee) ดังกล่าว

     เงินค่าขายของลูกค้าที่ได้รับชำระนั้น จะถูกเก็บไว้ในบัญชีที่สิงคโปร์จนกว่าลูกค้าจะมีคำสั่งถอนเงินกลับประเทศไทยหรือสั่งให้แปลงเป็นเงินสกุลอื่นๆเพื่อชำระค่าซื้อ ทั้งนี้ เงินที่ฝากไว้ที่สิงคโปร์จะไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ

     กำไรจากการซื้อขายนั้นจะต้องถูกนำไปคำนวณภาษีส่วนบุคคล หากเป็นเงินที่โอนออกไปและนำกลับเข้ามาในปีปฏิทินเดียวกัน

     ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะนำเงินกลับมายังประเทศไทย ลูกค้าสามารถทำถอนเงินในระบบได้ด้วยตนเอง ผ่านหน้า Website  ของบริษัท ตาม link:  https://www.maybank-ke.co.th/index.html  หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

 

ระบบการส่งคำสั่งซื้อขาย

 • การซื้อขายออนไลน์ที่เรียกว่า KE-World เป็นระบบของกลุ่มเมย์แบงก์ กิมเอ็ง ที่สามารถส่งคำสั่งได้ สำหรับ 6 ตลาดหุ้นหลัก ได้แก่ตลาดฮ่องกง (HKEX) สิงคโปร์ (SGX) มาเลเซีย (Bursa) และสหรัฐอเมริกา (NYSE, NASDAQ และ NYSE ARCA)
 • KE-World  เป็นระบบที่ใช้งานง่าย โดยนอกจากจะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อขายแล้ว ยังมี Function เลือกแสดงเฉพาะหุ้นที่ลูกค้าสนใจได้ นอกจากนี้ยังมีข่าวรอยเตอร์รวมถึงข้อมูลดัชนีของตลาดต่างๆได้ด้วย
 • ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้น ผู้ลงทุนสามารถเลือกได้ว่าต้องการข้อมูลราคาเสนอซื้อขายแบบ Real Time โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่ตลาดต่างประเทศกำหนด

 

วงเงินในการซื้อขาย

 • วงเงินในการซื้อขายจะสัมพันธ์กับจำนวนเงินของลูกค้าที่มีอยู่ในบัญชี ทั้งนี้เพื่อให้มีวงเงินใช้ในการซื้อขาย
 • ลูกค้าจะต้องนำเงินฝากเข้ามาในบัญชีก่อนวันทำการซื้อขาย โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบได้จากหน้าจอการส่งคำสั่งซื้อขาย โดยจะแสดงเป็นสิงคโปร์ดอลลาร์ (SGD)
 • ในกรณีที่หากลูกค้าต้องการวงเงินซื้อขายเพิ่ม สามารถทำได้โดยการฝากเงินเข้าเพิ่มเติมเข้ามาในบัญชี

 

การฝากเงินเข้าบัญชีก่อนเริ่มซื้อขาย

 • การฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทนั้น หากลูกค้าแจ้งรายการฝากเงินหลังเวลา 16.30น. วงเงินในบัญชีจะถูกเพิ่มในวันถัดไป ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบวงเงินได้จากหน้าจอส่งคำสั่งได้ด้วยตนเอง

***4ช่องทาง เพื่อฝากเงินหลักประกันสำหรับการซื้อหลักทรัพย์ (กดเพื่อดูรายละเอียดการสมัครที่นี่)

https://www.maybank-ke.co.th/th/account-opening/account-opening/investor-knowledge/index.html

 

การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

 • ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออาจส่งคำสั่งผ่านผู้แนะนำการลงทุนได้ตั้งแต่เวลา 8:30-17:30 น. อย่างไรก็ตาม การจับคู่ซื้อขายนั้นจะเป็นไปตามเวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นๆ
 • ลูกค้าไม่สามารถทำการขายชอร์ตได้ (ส่งคำสั่งขายโดยไม่มีหลักทรัพย์ในบัญชี)
 • วิธีการซื้อขาย เช่น Board lot, Price spread เป็นต้น จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่งกำหนด
 • การตรวจสอบผลการจับคู่ตามคำสั่งซื้อขายนั้น ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ทางออนไลน์ในหน้าจอของระบบ KE-World หรือ สอบถามจากผู้แนะนำการลงทุนหากลูกค้าส่งคำสั่งผ่านผู้แนะนำการลงทุน
 • บริษัทฯจะมีใบยืนยันรายการซื้อขาย (confirmation)ให้ลูกค้าทราบถึงจำนวนเงินที่ต้องชำระราคาในวันทำการถัดไปจากวันที่ซื้อขาย (T+1)

 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย

1)      ค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นต่ำซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

Some description

 

2)      ค่าธรรมเนียมตามมูลค่าการซื้อขายแต่ละประเทศ (X)ต่อวัน

Some description

Some description

3)      ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ประเภทรายการ

อัตราค่าธรรมเนียม

 • โอนเงินออกไปต่างประเทศ

สกุลเงินเวียดนาม (VND)

0.1%  ขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท ต่อ ครั้ง

สกุลเงินสหรัฐอเมริกา (USD) สิงคโปร์ (SGD)  ฮ่องกง (HKD)

500 บาท ต่อ ครั้ง

สกุลเงินอื่นๆ

1,000 บาท ต่อ ครั้ง

 • โอนเงินเข้าจากต่างประเทศ

สกุลเงินเวียดนาม (VND)

1,500 บาท + Remittance Fee 0.1925% ของยอดโอน สูงสุดไม่เกิน 13,000 บาท ต่อ ครั้ง

สกุลเงินสหรัฐอเมริกา (USD) สิงคโปร์ (SGD)  ฮ่องกง (HKD)

500 บาท ต่อ ครั้ง

สกุลเงินอื่นๆ

1,000 บาท ต่อ ครั้ง

 • ค่าดำเนินการเรื่องเงินปันผล (ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างประเทศ) ของทุกตลาด ยกเว้น ตลาดสิงคโปร์ที่ไม่มีค่าธรรมเนียม

เงินปันผล < SGD 100

SGD 2 ต่อ หุ้น

เงินปันผล ≥SGD 100  แต่  ≤SGD 500

SGD  5 ต่อ หุ้น

เงินปันผล > SGD 500

1% ของเงินปันผล สูงสุดไม่เกิน SGD 50 ต่อ หุ้น

 

4)      ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย

         Click Here 

หมายเหตุ

 • อัตราค่าธรรมเนียมนี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โดยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ ชนิดของการซื้อขายหลายหลักทรัพย์ตามแต่ละประเทศ

 

 

5)     ค่าธรรมเนียมในการดูแลหลักทรัพย์

บางประเทศจะคิดค่าใช้จ่ายในการถือหุ้นหรือการดูแลหลักทรัพย์ ดังนี้

 ประเทศ

อัตราค่าธรรมเนียม

Australia

0.0175%  ต่อ ปี

Indonesia

0.01% + 10% VAT

Japan

JPY 0.0055 ต่อ หุ้น ต่อ เดือน

Taiwan

0.12% ต่อ ปี

Vietnam

VND 0.27 ต่อ  หุ้น ต่อ เดือน

 

6)      ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

นอกจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ยังอาจมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายจากส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆจากการซื้อขาย ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการที่เกี่ยวกับ Corporate Action ค่าธรรมเนียมตลาดต่างประเทศ เป็นต้น

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และยกเลิก อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข ในเวลาใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ข้อ 7)  การเปิดบัญชี

การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ  

 CLICK 

 

ข้อ 8)   คู่มือการใช้งานโปรแกรม เทรดต่างประเทศ    

8.1   คู่มือ โปรแกรม KE-World  (เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ Offshore Trading อยู่ในปัจจุบัน)

8.2    คู่มือ MKET Offshore   (บริษัทฯ ยังไม่เปิดให้บริการสำหรับโปรแกรมนี้ หากกำหนดวันให้บริการเมื่อใด จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

- MKET Offshore Guide
- Appendix - MKET Offshore Guide
- MKET Offshore ShareCode Comparison

8.3  VDO MKET Offshore   (บริษัทฯ ยังไม่เปิดให้บริการสำหรับโปรแกรมนี้)

https://youtu.be/vn2_kQj2Iww